Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 36862Vergunningen

Kennisgeving beschikking SM Scheickkazerne, DCMR Milieudienst Rijnmond

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

Bedrijf: SM Scheickkazerne (32D09)

Locatie: Zeistersproor 12, 3769 AP Soesterberg

Activiteit: Bouwen

Voor: Het bouwen van een tijdelijk oefenlaboratorium

Aanvraagdatum: 25 juli 2014

Besluitdatum: 11 december 2014

Bekendmaking: 11 december 2014

Zaaknummer: 98459282

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek beschikbaar en op te vragen bij de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, o.v.v. AWB-bezwaar, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Inlichtingen

De heer P. van Loon van de DCMR, telefoon: 010 – 246 84 00.

Deze kennisgeving is ook geplaatst op www.overheid.nl onder https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

DMS-nummer: 21879976.