Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2014, 36844Circulaires

Wijzigingscirculaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar

De Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar wordt per 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

  • a) In nummer 22 van bijlage A-1 domeinlijst, domein 1 Openbare Ruimte wordt ‘437ter’ vervangen door ‘437, 437 bis en 437 ter’.

  • b) Onder vernummering van nummer 32 tot nummer 35 worden drie nummers ingevoegd, luidende

    • 32. Artikel 1a, onder 1°, Wet op de economische delicten, jo. art. 2.13 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

    • 33. Artikel 10.37 jo. artikel 10.38 Wet milieubeheer;

    • 34. Hoofdstuk 7 Binnenvaartpolitiereglement;

’s-Gravenhage, 12 december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze, G.N. Roes Directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

TOELICHTING

In de brief van 1 juli 2013 (Kamerstuk 28 684, nr. 387) over samenhang in toezicht en handhaving in de openbare ruimte, is aangekondigd dat besluiten over het uitbreiden van bevoegdheden van BOA’s in Domein I Openbare ruimte aan het leefbaarheidscriterium worden getoetst. In de brief van 1 april 2014 (Kamerstuk 28 684, nr. 402) is voorts aangekondigd dat per 1 januari 2015 een nieuwe domeinlijst zal worden vastgesteld. De volgende uitbreidingen van bevoegdheden zullen per 1 januari 2015 aan de domeinlijst domein I Openbare Ruimte worden toegevoegd:

Ad 22 handhaving inkoopregisters

De controle van de inkoopregisters heeft – net als de controle op de verkoopregisters waar toe BOA’s in domein I al bevoegd zijn – , tot doel om een barrière tegen heling van gestolen goederen op te werpen. De controle op het volledig en goed invullen van deze registers ontmoedigt allerhande vormen van criminaliteit, zoals woninginbraken, fietsendiefstal en straatroven, die de leefbaarheid van burgers aantasten. Daarnaast maakt deze controle het mogelijk om louche handelaren een halt toe te roepen. De winkels van deze handelaren zijn vaak een broedplaats van criminaliteit en hebben een aantoonbaar negatief effect op de door burgers ervaren leefbaarheid in hun woonomgeving.

Ad 32 zwerfvuil rondom horecagelegenheden

In de Wet op de economische delicten en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is de handhaving van zwerfvuil rondom winkels opgenomen. Dit maakt het mogelijk om op te treden tegen horecagelegenheden die de overlast van zwerfvuil voor hun inrichting niet voorkomen dan wel in een straal van 25 meter de stoep niet schoonmaken. Met het opnemen van deze bevoegdheid kan een boa openbare ruimte kan niet alleen handhaven op verkeerd aangeboden huisafval, maar ook op zwerfvuil in een straal van 25 meter van de inrichting.

Ad 33 het aanbieden van bedrijfsafval bij het huisafval

Met het opnemen van deze bevoegdheid kan een boa openbare ruimte niet alleen optreden tegen verkeerd aangeboden huisafval, maar ook tegen verkeerd aangeboden bedrijfsafval. Door de boa bevoegd te maken voor controle op het hebben van een contract in combinatie met het handhaven op het verbod van het zich ontdoen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen kan hier tegen worden opgetreden.

Ad 34 verkeerd aangemeerde boten

Aanmeren op het gebied van binnenvaart is vastgelegd in Hoofdstuk 7 van het Binnenvaartpolitiereglement. Het verkeerd aanmeren van boten brengt verloedering van het stadsbeeld mee, waardoor het feit is aan te merken als leefbaarheid.

De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze, G.N. Roes Directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving