Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2014, 36836Vergunningen

Logo Deventer
Ontwerpomgevingsvergunning uitgebreid Frieswijkerweg 6 in Schalkhaar, Deventer

Ontwerp Omgevingsvergunning uitgebreid (Planologische afwijking bestemmingsplan 3e graad) voor uitbreiding van het gebruik van kinderdagopvang binnen de bestaande bebouwing op het perceel Frieswijkerweg 6 in Schalkhaar.

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 voor een ieder ter inzage ligt:

 • ontwerp omgevingsvergunning voor de functiewijziging ten behoeve van de vergroting van een bestaand kinderdagverblijf.

Inhoud

De ontwerp omgevingsvergunning ziet toe op het planologische afwijken van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Het huidige kinderdagverblijf valt onder de beroep- en bedrijf aan huis regeling. Door de vergroting van het kinderdagverblijf tot een maximum van 18 kinderen, is sprake van een nevenfunctie. Om de uitbreiding van het gebruik toe te staan, is het nodig om af te wijken van het bestemmingsplan.

Inzien

De ontwerp omgevingsvergunning kunt u inzien tijdens de openingstijden bij:

 • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81;

 • Gemeentelijk Informatiecentrum, Brink 70 (digitaal).

Reageren

De ontwerp omgevingsvergunning ligt van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 ter inzage.

U kunt tot en met woensdag 28 januari 2015 reageren.

Lees hieronder hoe u op het plan kunt reageren.

Als u een reactie wilt geven op het ontwerp omgevingsvergunning dan brengt u een zienswijze in.

 • Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:

  het college van burgemeester en wethouders;

  t.a.v. het team Ondernemen en Vergunningen,

  Postbus 5000,

  7400 GC Deventer

  o.v.v. ‘zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Frieswijkerweg 6’

 • Dien uw zienswijze digitaal in via www.deventer.nl/bezwaar.

 • Maak uw zienswijze telefonisch kenbaar te maken bij mevrouw T. Braam of het secretariaat van het team Ondernemen en Vergunningen, telefoon 14 0570.Het is helaas niet mogelijk om uw zienswijzen via e-mail in te dienen.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk worden de plannen op onderdelen aangepast. Vervolgens worden de plannen ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Het vervolg

Tegen de omgevingsvergunning kan na het vaststelling van de vergunning door het college van burgemeester en wethouders beroep aangetekend worden bij de Sector bestuursrecht van de Rechtbank.