Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2014, 36828Verkeersbesluiten
Besluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet 1994, inhoudende het reserveren van een parkeerplaats tegenover Junostraat 1 op de aldaar gelegen parkeerhaven voor het parkeren van deelauto’s van Greenwheels,conform artikel 15 Wegenverkeerswet 1994.
Logo Alphen aan den Rijn
Wegbeheerders moeten bij het plaatsen of verwijderen van sommige verkeerstekens een verkeersbesluit nemen. In het verkeersbesluit wordt afgewogen waarom verkeerstekens worden geplaatst of verwijderd. Het college besluit een parkeerplaats tegenover Junostraat 1 op de aldaar gelegen parkeerhaven te reserveren voor het parkeren van deelauto’s van Greenwheels. Door dit besluit is parkeren op deze plaats alleen toegestaan voor deelauto's van Greenwheels.
De deelauto levert een bijdrage aan het verminderen van het autobezit en dus ook van de parkeerdruk. En omdat de deelauto bewuster zal worden gebruikt (betalen per gereden kilometers) draagt gedeeld autogebruik bij aan een betere leef- en luchtkwaliteit en een betere bereikbaarheid. De grondslag van dit verkeersbesluit is artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, etc.
De belangstelling voor autodelen groeit. In Alphen aan den Rijn zijn nu 2 deelauto’s van Greenwheels, 1 met een gereserveerde parkeerplaats aan de Laan der Continenten en 1 zonder gereserveerde parkeerplaats. Door een vaste parkeerplaats te reserveren voor deze deelauto weten de vaste gebruikers van de deelauto waar deze staat. Voor incidentele gebruikers wordt de locatie vermeld op de website van Greenwheels. Er is gekozen voor een centraal gelegen locatie in het noordelijke deel van Alphen aan den Rijn met voldoende vrije parkeerruimte (zie bijlage). Alphen aan den Rijn wil op deze manier een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leef- en luchtkwaliteit.
Overleg:
Er heeft conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg plaatsgevonden met de door de korpschef van de nationale politie daartoe gemachtigde verkeersadviseur. Deze gaat akkoord met dit besluit (MOET NOG GEBEUREN)
BESLUIT
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
 • -
  op grond van artikel 15 en artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994;
 • -
  gelet op voorgaande overwegingen en tevens gelet op het bepaalde in artikel 12 en artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met artikel 2, eerste, tweede en derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
 • -
  gelet op artikel 9, derde lid van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;
 • -
  gelet op artikel 8, tweede lid, onder d, sub 4 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met artikel 24, eerste lid, onder d, sub 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
 • -
  gelet op artikel 25, eerste en tweede lid van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
besluiten tot:
•het plaatsen van bord E8 (parkeren personenauto’s) met een onderbord “uitsluitend deelauto’s Greenwheels” bij de parkeerplaats tegenover Junostraat 1 op de aldaar gelegen parkeerhaven, inclusief het aanbrengen van een parkeervakmarkering.
Een en ander zoals op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is aangegeven
De in dit besluit genoemde borden zijn opgenomen in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Alphen aan den Rijn,
Namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
R.de Jong
Teamleider Beleid en Regie.
Dit besluit zal door publicatie in de Staatscourant, zie www.officielebekendmakingen.nl, en het Witte Weekblad bekend worden gemaakt. Tevens zal dit besluit ter inzage worden gelegd bij de Informatiebalie in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit volgens de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn.