Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RucphenStaatscourant 2014, 36818Ruimtelijke plannen

Logo Rucphen
Verleende omgevingsvergunning voor oprichten foliekas op Klein Zundertseweg 12 te Sprundel, Rucphen

Kennisgeving beschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor: het oprichten van een foliekas

Activiteit: bouwen en strijdig gebruik

Locatie: Klein Zundertseweg 12 te Sprundel

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 december 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 08:00 tot 12:00 en woensdag van 08:00 tot 20:00.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.