Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NunspeetStaatscourant 2014, 36802Ruimtelijke plannen

Logo Nunspeet
RECTIFICATIE Ontwerpbestemmingsplan Verfijningsplan ‘Buitengebied 2015’, Nunspeet

In de Nunspeet Huis aan Huis en in de Staatscourant van 16 december 2014 is bekend gemaakt dat het ontwerpbestemmingsplan Verfijningsplan ‘Buitengebied 2015’ ter inzage ligt. Omdat er afgelopen week veel storingen zijn geweest op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt rectificatie plaats. De aangepaste tekst wordt hieronder weergegeven.

Ontwerpbestemmingsplan Verfijningsplan ‘Buitengebied 2015’

Met ingang van woensdag 24 december 2014 ligt in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis gedurende zes weken voor eenieder ter inzage het ontwerp van het bestemmingsplan Verfijningsplan ‘Buitengebied 2015’. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.nunspeet.nl, www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01121-ow01) en via www.planviewer.nl.

Met genoemd bestemmingsplan:

 • wordt voor een aantal percelen gevolg gegeven aan de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Buitengebied. Het betreft de volgende percelen:

  • * Elspeterbosweg 148, Bestemmen van bijgebouw;

  • * Onder de bos 215, Bestemmen van uitweg;

  • * Oude Zeeweg 5, Opnemen van gedoogstatus;

  • * Vierhouterweg 103a, Bestemmen als recreatiewoning;

  • * Vierhouterweg 103b, Bestemmen als recreatiewoning met gedoogstatus;

  • * Vierhouterweg 103c, Bestemmen als recreatiewoning;

  • * Vierhouterweg 103d, Bestemmen als recreatiewoning met gedoogstatus;

 • wordt geanticipeerd op nieuwe wetgeving door:

  • * een regeling op te nemen om onder voorwaarden Plattelandswoning toe te kunnen staan;

  • * voor de bijgebouwenregeling aan te sluiten op de verruiming die is ontstaan door de inwerkingtreding van het Besluit Omgevingsrecht;

  • * functie- en maataanduidingen op te nemen op de verbeelding in plaats van in de regels waardoor wordt aangesloten op de uitgangspunten van de Omgevingswet.

 • worden er enkele ondergeschikte beleidszaken opgenomen:

  • * aanpassen regeling inwonen;

  • * verruiming oppervlakte paardenbak voor agrarische percelen;

  • * afwijkingsmogelijkheid voor erkers;

  • * uitbreiden van kleine woonhuizen;

  • * opnemen regeling voor theeschenkerijen.

 • worden enkele aanpassingen voor individuele percelen meegenomen:

  • * Varelseweg 72, aanpassing bouwmogelijkheden i.v.m. herinrichting;

  • * Molenbergweg 24, opnemen uitrit;

  • * Harderwijkerweg 320, bestemmen bedrijfswoning conform verleende vergunning;

  • * Harderwijkerweg 277-279, bestemmen bedrijfswoning conform verleende vergunning;

  • * Klarenweg 80, opnemen mogelijkheid realiseren kleine geluidswal;

  • * Eperweg 135, toestaan paardenbak i.v.m. zorgactiviteiten;

  • * Camping Landrust, gevolg geven aan afspraken wat betreft opnemen bufferzone tussen camping en burgerwoning;

  • * Perceel Oudeweg, het opnemen van een perceel ten zuiden van Oudeweg 65 dat bij de eerste vaststelling van het plan buiten de plangrenzen was gelaten.

Gedurende de termijn van terinzageligging kan eenieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de gemeenteraad van Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB Nunspeet. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met A. Dickhof van het Directieteam Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting via doorkiesnummer (0341) 259 434.