Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2014, 36787Ruimtelijke plannen

Logo Aalsmeer
Verleende omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.’, Uiterweg 266 achter, Aalsmeer

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° van die wet omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het adres Uiterweg 266 achter ten behoeve van de bouw van een botenhuis bij een woonark en het gebruik voor tuin van de betreffende gronden. De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft met ingang van vrijdag 17 oktober 2014 tot en met donderdag 27 november 2014 ter inzage gelegen met de mogelijkheid voor een ieder om een zienswijze in te dienen. Er zijn gedurende deze termijn geen zienswijzen ontvangen.

Ligging en doelstelling

Het perceel waarop de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen in de Bovenlanden aan de ringvaartzijde van de Uiterweg.

In het verleden was het perceel vrijwel volledig bebouwd met kassen. De hier voorheen gevestigde kwekerij heeft haar bedrijfsactiviteiten gestaakt en de gronden verkocht. De nieuwe eigenaar wenst het terrein her in te richten met groen en water en in gebruik te nemen als tuin bij de woning in het lint en de ligplaats voor de woonark voor permanente bewoning achter op het perceel.

Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming “Agrarische Doeleinden”. Het project is in strijd met de gebruiksvoorschriften als opgenomen in artikel 11 van het bestemmingsplan. Het project kan worden gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Inzien omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning ligt met de bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang van 19 december 2014 tot en met 29 januari 2015 voor een ieder ter inzage:

Beroep

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan door een belanghebbende die ten aanzien van de ontwerpomgevingsvergunning tijdig bij het college een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en diegene die kan aantonen daartoe redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33.

Inwerkingtreding

Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.