Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 36778Overig

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 11 december 2014, ACM/DJZ/2014/206866, houdende wijziging van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 2, tweede lid, en 5, tweede lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.4, onderdeel 1, wordt ‘voor zover deze’ telkens vervangen door: voor zover dit bepaalde.

B

Artikel 3.5 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel 1, wordt ‘voor zover deze’ vervangen door: voor zover dit bepaalde.

2. In onderdeel 2, wordt ‘vervoer-,’ vervangen door: vervoer-.

3. In onderdeel 3 wordt ‘tegen beslissingen over nummerfacturatie, nummeraanvragen, het intrekken of wijzigen van een toekenning van een nummer en het opleggen van lasten onder dwangsom zonder rapport als bedoeld in artikel 5:48, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht’ vervangen door: voor zover dit bezwaarschriften betreft in het kader van de uitvoering bedoeld in het eerste en tweede lid.

C

In artikel 3.6, wordt na ‘de Mededingingswet’ ingevoegd:, met uitzondering van de behandeling van aangelegenheden inzake het misbruik van economische machtsposities in de energie-, water-, telecom, vervoer- en postsector,.

D

Na artikel 3.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.10

Tot het werkterrein van elke directie behoort ook het behandelen van verzoeken om openbaarmaking van besluiten en andere documenten.

E

Artikel 4.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b vervalt ‘besluiten op grond van artikel 37 van de Mededingingswet, waarin een vergunning wordt vereist,’.

2. Na onderdeel c wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

d. het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen het bindend verklaren van een toezegging;.

3. In onderdeel f wordt ‘bindende aanwijzing’ vervangen door: zelfstandige last.

4. Onderdeel g wordt geletterd h.

5. Na onderdeel f wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • g. het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen het openbaar maken van een openbare waarschuwing als bedoeld in artikel 2.23 van de Wet handhaving consumentenbescherming;.

F

In de artikelen 4.2 en 4.3 wordt ‘aangelegenheden’ telkens vervangen door: het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen.

G

In artikel 4.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt ‘aangelegenheden’ vervangen door: het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen.

2. In onderdeel 2 wordt na ‘strekt zich niet uit tot’ ingevoegd: het verrichten van marktonderzoeken, het opstellen van rapportages of tot.

3. In onderdeel 3 wordt ‘aangelegenheden inzake’ vervangen door: het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met.

H

In artikel 4.5 wordt ‘aangelegenheden inzake’ vervangen door: het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met, en wordt ‘de Wet openbaarheid van bestuur’ vervangen door: het openbaar maken van besluiten en andere documenten.

I

Artikel 4.7 vervalt.

J

Artikel 4.10 wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt ‘afdeling 2.2 van de Beleidsregels van de Minister voor het opleggen van bestuurlijke boetes door de Autoriteit Consument en Markt’ vervangen door: de Beleidsregel clementie.

In het tweede lid wordt ‘artikel 2.38 van de beleidsregels genoemd in het eerste lid’ vervangen door: artikel 20 van de Beleidsregel clementie.

K

In de artikelen 5.1, 5.2 en 5.3 wordt ‘€ 120.000 inclusief BTW per verplichting niet te boven gaat’ telkens vervangen door: € 134.000 exclusief BTW per verplichting niet te boven gaan.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2014.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 december 2014

De Autoriteit Consument en Markt, C.A. Fonteijn, bestuursvoorzitter

F.J.H. Don, bestuurslid

J.G. Vegter, bestuurslid

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

TOELICHTING

Op 1 augustus 2014 is de Wet van 26 juni 2014 tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (Stb., 247) in werking getreden. Als gevolg daarvan was aanpassing van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013 noodzakelijk. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele administratieve aanpassingen door te voeren.

De Autoriteit Consument en Markt, C.A. Fonteijn, bestuursvoorzitter

F.J.H. Don, bestuurslid

J.G. Vegter, bestuurslid