Logo Utrecht (Utr)
Bekendmaking bestemmingsplan Haarzuilens, Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 13 februari 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het op 13 januari 2014 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Haarzuilens dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHAARZUILENS-0401gml. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Plangebied en doelstelling

De grens van het plangebied wordt globaal gevormd door de gemeentegrenzen van de gemeenten Stichtse Vecht en Woerden, de A2, de Haarrijnseplas, de kern Vleuten, de groenstrook naast Vleuterweide en de Spoorlijn Woerden-Amsterdam.

De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan Haarzuilens is aan de ene kant het beschermen van het beschermde stads- en dorpsgezicht en aan de andere kant de nieuwe ontwikkelingen in het kader van het landinrichtingsplan Haarzuilens juridisch-planologisch mogelijk te maken.

Wijzigingen

De raad heeft bij de vaststelling het plan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding, toelichting en de regels. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het vaststellingsrapport.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • 1. Artikel 3.1 onder j sub 2 is gewijzigd 'in verkoop van zelfgemaakte, – bewerkte, -gekweekte, -geteelde of streekproducten'.

 • 2. In artikel 1 is een begripsbepaling 'streekproduct' toegevoegd.

 • 3. Aan artikel 17.1 wordt toegevoegd 'ondergeschikte vergaderfaciliteiten'.

 • 4. Aan artikel 3.6 wordt sub h toegevoegd voor het vergroten van het agrarische bouwvlak voor bouwwerken voor het opwekken van duurzame energie.

 • 5. Artikel 3.1. onder j nummer 8 is aangepast.

 • 6. Aan artikel 3.2.3. onder b wordt toegevoegd dat landhekken maximaal 2 meter hoog mogen zijn.

 • 7. Aan artikel 3.6 wordt sub i. toegevoegd voor vergroting van het agrarische bouwvlak voor een bestaande grondgebonden veehouderij.

 • 8. Grond tegenover Parkweg 22a krijgt de bestemming 'Agrarisch' met de aanduiding 'fruitteelt', conform huidig gebruik.

 • 9. De bestemmingsgrenzen van de percelen Lagehaarsedijk 17 en 11 worden conform de kadastrale gegevens aangepast.

 • 10. De wijzigingsbevoegdheid naar de bestemming 'Verkeer-Verblijfsgebied', tegenover het gemaal aan de Thematerkade, wordt verwijderd en de wijzigingsbevoegdheid ten zuiden van het gemaal wordt deels verwijderd en deels verkleind.

 • 11. De percelen, kadastraal bekend Vleuten sectie nummers 555, 95, 60 krijgen de bestemming 'Recreatie'.

 • 12. Het bouwvlak op Dorpsstraat 41 wordt aangepast.

 • 13. Artikel 33 is toegevoegd omtrent het (fiets)parkeren.

 • 14. Aan artikel 3.2.1. onder b wordt toegevoegd dat bedrijfsgebouwen uit één bouwlaag mogen bestaan.

 • 15. De beleidsparagraaf 2.4.5. wordt aangevuld met het 'Ambitiedocument Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar 2012' en de 'Nota Stallen en Parkeren'.

 • 16. Een quickscan Flora en Fauna onderzoek is aan de bijlagen van de toelichting toegevoegd.

 • 17. Aan hoofdstuk 7 is een paragraaf 'Toetsingskader golfbaan Haarzuilens' toegevoegd.

 • 18. Op het perceel Parkweg 36 wordt een bouwvlak voor een (in 2009 vergunde) woning toegevoegd.

 • 19. De bouwhoogte in het bouwvlak ten behoeve van de greenkeepersloods (golfbaan De Haar) wordt verhoogd van 5 meter naar 7,5 meter. De goothoogte blijft maximaal 5 meter.

 • 20. De agrarische bouwvlakken op de percelen Parkweg 6/6a/4 en 't Hoog 6 worden aangepast aan de bouwvlakken zoals opgenomen in het oude bestemmingsplan.

 • 21. De bestaande kassen bij Parkweg 6/6a worden met een aanduiding 'glastuinbouw' op de verbeelding aangeduid.

 • 22. De persleiding in het plangebied krijgt de bestemming 'Leiding-Riool'. In de regels wordt hiervoor een apart artikel opgenomen.

 • 23. De dubbelbestemming 'Waarde-Cultuurhistorie' is op de verbeelding verruimd. De toelichting is hierop eveneens aangepast.

 • 24. Een aantal hoofdwatergangen krijgt de bestemming 'Water' (de Ouwenaar, een primaire watergang ter hoogte van de Haarlaan, en een secundaire watergang ter hoogte van de Thematerkade).

 • 25. Binnen de bestemming 'Water' en 'Agrarisch' worden natuurvriendelijke oevers in de bestemmingsomschrijving opgenomen.

 • 26. Aan paragraaf 5.2.5. wordt het Verkeersmodel VRU 3.1 toegevoegd.

Amendementen

In de raadsvergadering van 13 januari 2014 zijn twee amendementen aangenomen. Deze amendementen zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

Amendement 2014/A6 'Geen kazen zonder schaven': binnen de bestemming 'Agrarisch' wordt verkoop van zelfgemaakte, -bewerkte, -gekweekte, – of geteelde producten, met een beperkt assortiment neven(streek)producten in een boerderijwinkel tot een oppervlakte van ten hoogste 100 m², uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan. Ook wordt een nieuw begrip boerderijwinkel toegevoegd aan artikel 1.

Amendement 2014/A4 'Evenementen en overloopparkeren kasteel de Haar':

Via dit amendement wordt het overloopparkeren voor evenementen voor maximaal 6 hectare toegestaan in de zuidelijke punt van het geplande Parkbos gelegen tussen het Kortjaksepad en de Breudijk-Rijndijk voor de duur van maximaal 20 dagen per kalenderjaar;

Ook de evenementen zelf worden voor maximaal 20 dagen per kalenderjaar toegestaan.

Inzien

Het bestemmingsplan ligt ter inzage van ingang van donderdag 13 februari 2014 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 26 maart 2014.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

Het digitale bestemmingsplan via de landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies. Op deze landelijke website zijn geen onderzoeksrapporten van het bestemmingsplan in te zien. Op de gemeentelijke website zijn de onderzoeksrapporten wel beschikbaar.

Een papieren versie van het bestemmingsplan ligt ter inzage bij:

 • Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen

 • Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht

 • Open van maandag tot en met vrijdag (zonder afspraak) van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen op telefoonnummer: 030 – 2864802.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingebracht of door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

Verzoek voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Naar boven