Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 36670Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14198913, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2015)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 3, derde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies, 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, 1:3 van de Regeling LNV-subsidies en 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies;

Besluit:

HOOFDSTUK 1 OPENSTELLING REGELING NATIONALE EZ-SUBSIDIES

Artikel 1

 • 1. Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2. Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programmalijn

  Openstelling

  Plafond €

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2, onderdeel a

     

  06-01-2015 t/m 15-09-2015

   

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2, onderdeel b

     

  06-01-2015 t/m 15-10-2015

   

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

     

  18-12-2014 t/m 05-05-2015

  9.162.500

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  ITEA3-innovatieprojecten

   

  14-03-2015 t/m 03-04-2015

  10.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  20.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Technische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  40.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

     

  01-01-2015 t/m 31-03-2015

  24.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

   

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  400.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

   

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  25.000.000

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2

     

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  50.000.000

  Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering

  3.13.2 en 3.14.2

     

  01-01-2015 t/m 31-12-2015

  200.000.000

  Titel 3.16: Vroege fase financiering

  3.16.2

  MKB-ondernemer

   

  01-01- 2015 t/m 01-07-2015

  1.000.000

  Titel 3.16: Vroege fase financiering

  3.16.7

  Innovatieve starter

   

  01-01- 2015 t/m 01-07-2015

  2.800.000

  Titel 3.16: Vroege fase financiering

  3.16.12

  Academische innovatieve starter

   

  15-01-2015 t/m 02-03-2015

  1.900.000

  Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS

  4.4.2

     

  15-01-2015 t/m 15-04-2015

  50.000.000

Artikel 2

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2015 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN INZAKE DE REGELING LNV-SUBSIDIES

§ 1. Nationale en grensoverschrijdende parken

Artikel 3

Aanvragen tot verlening van een subsidie als bedoeld in artikel 3:34 van de Regeling LNV-subsidies kunnen worden ingediend in de periode van 1 januari 2015 tot en met 29 juni 2015.

Artikel 4

Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,00.

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 5

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2015, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZ-subsidies 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2014

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

De onderhavige regeling bevat de subsidieplafonds en openstellingsperioden voor het jaar 2015 van de Regeling nationale EZ-subsidies en van de Regeling LNV-subsidies. Nieuwe openstellingen in de loop van het jaar leiden tot wijziging van de regeling.

De in de tabellen genoemde subsidies zijn verregaand lastenarm ingericht. Met de onderhavige regeling worden geen informatieverplichtingen gewijzigd en worden de administratieve lasten-percentages dus niet gewijzigd.

Subsidie-instrument

Budget (€)

Administratieve lasten (€)

Administratieve lastenpercentage

Titel 3.7: Eurostarsprojecten

9.162.500

271.210

2,960%

Titel 3.8: Internationaal innoveren

10.000.000

81.000

0,810%

Titel 3.9: Innovatiekredieten, Klinische ontwikkelingsprojecten

20.000.000

398.000

1,99%

Titel 3.9: Innovatiekredieten, Technische ontwikkelingsprojecten

40.000.000

796.000

1,99%

Titel 3.10: Seed capital technostarters

24.000.000

273.600

1,140%

Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten, Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

400.000.000

280.000

0,070%

Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten, Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

25.000.000

17.500

0,070%

Titel 3.16:

Vroege fase financiering

Innovatieve starters en mkb-ondernemer

3.800.000

142.120

3,740%

Titel 3.16:

Vroege fase financiering

Academische starters

1.900.000

73.150

3,850%

Titel 3.12: Groeifaciliteit

50.000.000

1.500

0,003%

Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering

200.000.000

140.000

0,070%

Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS

50.000.000

2.470.000

4,94%

De bekendmaking van deze regeling geschiedt niet twee maanden voor de inwerkingtreding; deze afwijking van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten is gerechtvaardigd, omdat de doelgroepen van de regeling ten zeerste zijn gebaat bij een snelle vaststelling en bekendmaking van de regeling.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp