Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 36662Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ / 14191493, tot vaststelling van de aan de Kamer van Koophandel door ondernemingen verschuldigde vergoedingen (Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. DOP:

een digitaal ondernemersplein als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

b. ICT:

de Stafafdeling Informatie- en Communicatie Technologie van de Kamer van Koophandel;

c. KCC:

de Afdeling Klant Contact Centrum van de Kamer van Koophandel;

d. OO:

de Afdeling Ondernemersondersteuning van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2

 • 1. De vergoedingen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel, bedragen voor:

  • a. een seminar voor starters: € 50,– per dagdeel;

  • b. overige seminars: € 50,– per dagdeel;

  • c. een afgifte van een certificaat van oorsprong: € 19,35;

  • d. een digitale afgifte van een certificaat van oorsprong: € 13,85;

  • e. een afgifte van het Admission Temporaire/Temporary Admission-carnet: € 199,–;

  • f. een afgifte van legalisatiedocumenten: € 11,35;

  • g. een digitale afgifte van legalisatiedocumenten: € 9,35;

  • h. het in depot houden van algemene voorwaarden: € 18,– per jaar;

  • i. een kopie van Certificaten van Oorsprong: € 0,95 per kopie;

  • j. een afgifte van de vergunning winkelweekactie: € 28,– per vergunning;

  • k. een Europese Gemeenschap Verklaring op basis van richtlijn 2005/36/EG: € 80,– per verklaring;

  • l. inkomende en uitgaande handelsmissies: tarief per deelnemer wordt berekend per missie op basis van hoofdelijke omslag;

  • m. een uitgifte van de identificatiecode voor juridische entiteiten die ingeschreven zijn in het handelsregister, bedoeld in de bijlage van de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1247/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (Legal Entity Identifier): € 150,– voor de eerste aanvraag en € 100,– voor de jaarlijkse verlenging;

  • n. een themabijeenkomst: € 50,–;

  • o. een evenement: € 50,–;

  • p. een workshop: € 50,– per deelnemer;

  • q. een netwerkbijeenkomst: € 50,– per deelnemer.

 • 2. Het uurtarief voor de uitvoering van de taken, bedoeld in de artikelen 5, 24 tot en met 28, eerste lid, 30 en 31 van de Wet op de Kamer van Koophandel, wordt berekend volgens de tabel in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3

De Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2014

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

BIJLAGE BEHOREND BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID:

Uurtarieven begroting 2014

KCC

OO

DOP

ICT

Loonschaal 4

83

     

Loonschaal 5

86

   

85

Loonschaal 6

89

   

88

Loonschaal 7

93

92

 

92

Loonschaal 8

99

   

98

Loonschaal 9

105

 

0

104

Loonschaal 10

112

110

111

Loonschaal 11

121

119

0

120

Loonschaal 12

131

129

 

130

Loonschaal 13

 

141

 

142

Loonschaal 14

 

151

   

Loonschaal 15

       

Loonschaal 16

       

Loonschaal 17

       

Loonschaal 18

       

TOELICHTING

1. Algemeen

Met deze regeling worden vergoedingen vastgesteld, die ondernemingen of rechtspersonen op uniforme wijze verschuldigd zijn voor het afnemen van producten die geleverd worden door de Kamer van Koophandel. Artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel geeft hier een wettelijke basis voor. Deze producten en de daarbij behorende vergoedingen worden vastgesteld in artikel 2 van deze regeling. Het gaat hier nadrukkelijk om producten die geen verband houden met het raadplegen van het handelsregister. Deze regeling vervangt de Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2014.

2. Wijziging van artikel 2, eerste lid

Ten opzichte van de Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2014 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in artikel 2, eerste lid:

 • a. Vervallen van producten

  Ten opzichte van 2014 vervallen enkele aangeboden producten:

  • een adviesgesprek (artikel 2, eerste lid, onderdeel a);

  • een trajectbegeleiding per uur (artikel 2, eerste lid, onderdeel d);

  • een trajectbegeleiding Starting International Business (artikel 2, eerste lid, onderdeel k), en

  • een advies van de bedrijfshuuradviescommissie (artikel 2, eerste lid, onderdeel p).

  Deze producten worden niet meer aangeboden door de Kamer van Koophandel.

 • b. Nieuwe producten

  Er worden vier nieuwe producten geïntroduceerd. Al deze producten zijn gevolg van een nieuwe strategische koers van de Kamer van Koophandel en hebben betrekking op groepsvoorlichting als tegenhanger van de per 1 januari 2015 te vervallen individuele adviesgesprekken.

  Het betreft in de eerste instantie twee informatieve producten ‘themabijeenkomst’ en ‘evenement’; deze vallen onder artikel 25 van de Wet op de Kamer van Koophandel. In het kader van een themabijeenkomst of een evenement wordt voorlichting gegeven over een bepaald thema, bijvoorbeeld over het starten van eigen bedrijf, internationaal ondernemen of groei door samenwerking. De vergoedingen voor de betreffende producten worden vastgelegd in de nieuwe onderdelen n en o van artikel 2, eerste lid. De hoogte van de vergoeding wordt in alle gevallen vastgesteld op € 50–-, wat overeenkomt met de vergoeding voor de per 2015 te vervallen individuele adviesgesprekken.

  Daarnaast worden ook twee nieuwe innovatieve producten opgenomen, namelijk ‘workshop’ en ‘netwerkbijeenkomst’. Een voorbeeld is de Workshop Biobased Verpakkingen, waar ondernemers kennis kunnen opdoen en andere netwerkpartners kunnen ontmoeten. Het gaat om innovatieve producten op grond van artikel 27 van de Wet op de Kamer van Koophandel. Ook bij deze producten wordt de vergoeding vastgesteld op € 50,–. De vergoedingen voor deze producten worden vastgelegd in de nieuwe onderdelen p en q van artikel 2, eerste lid.

 • c. Aanpassing van tarieven van bestaande producten

  De tarieven van enkele producten worden aangepast, zodat de betreffende producten tegen kostendekkende prijs kunnen blijven aangeboden. Het gaat om de volgende zeven producten in artikel 2, eerste lid:

  • een seminar voor starters (onderdeel b) en overige seminars (onderdeel c): de vergoeding bedraagt voor beide seminars € 50,–, er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen starters en overige deelnemers;

  • een afgifte van een certificaat van oorsprong (onderdeel e);

  • een digitale afgifte van een certificaat van oorsprong (onderdeel f);

  • een afgifte van het Admission Temporaire/Temporary Admission-carnet (onderdeel g);

  • een afgifte van legalisatiedocumenten (onderdeel h);

  • een digitale afgifte van legalisatiedocumenten (onderdeel i);

  • de uurtarieven opgenomen in de tabel behorend bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2014.

3. Notificatie

De regeling is conform de richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (de Dienstenrichtlijn, PbEG L 376/36) voorgelegd aan de Europese Commissie. Het gaat om de kennisgeving van het vaststellen van vaste minimum- en maximumtarieven in de zin van artikel 15, tweede lid, onder g, van de Dienstenrichtlijn. Voor die kennisgeving geldt dat de notificatie uiterlijk na de vaststelling van de regeling dient te geschieden.

4. Regeldruk

Tarieven vallen niet onder de definitie van “regeldruk”. Derhalve is hier geen sprake van administratieve lasten voor bedrijven of burgers en evenmin van inhoudelijke nalevingskosten.

5. Vaste verandermomenten

De regeling treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking, doch bekendmaking van deze regeling zal plaatsvinden op een later tijdstip dan twee maanden voorafgaand aan die inwerkingtreding. Daarmee wijkt de bekendmaking af van het beleid inzake de vaste verandermomenten. Deze afwijking is nodig omdat de Kamer van Koophandel anders de betreffende producten niet kostendekkend kan aanbieden, waardoor er een aanzienlijk financieel nadeel ontstaat voor de Kamer van Koophandel. Tevens zijn ook de ondernemers gebaat bij het introduceren van nieuwe producten van de Kamer van Koophandel; deze kunnen niet aangeboden worden zolang de vergoedingen niet zijn vastgesteld.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp