Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, 2014-0000157840, tot Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 14, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990;

Besluiten:

Artikel 1

Als volkenrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 7, eerste lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990, worden aangewezen:

 • 1. United Nations:

  • a. International Criminal Court for the Former Yugoslavia (ICTY);

  • b. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR);

  • c. International Court of Justice (ICJ);

  • d. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);

  • e. United Nations University-Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology (UNU- MERIT);

  • f. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-International Institute for Infrastructural, Hydraulic and Environmental Engineering, Institute for Water Education (UNESCO-IHE);

  • g. Special Tribunal for Lebanon (STL);

  • h. Special Court for Sierra Leone (SCSL);

 • 2. International Criminal Court (ICC);

 • 3. Permanent Court of Arbitration (PCA);

 • 4. Hague Conference on Private International Law (HCPIL);

 • 5. North Atlantic Treaty Organization (NATO):

  • a. NATO Communications and Information Agency (NCI Agency);

  • b. Joint Force Command Brunssum (JFC Brunssum);

  • c. NATO AEW&C Programme Management Agency (NAPMA);

 • 6. European Union:

  • a. Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport (JRC-IET);

  • b. Vertegenwoordiging van de Europese Commissie;

  • c. Voorlichtingsbureau van het Europese parlement;

  • d. European Police Office (EUROPOL);

  • e. European Union’s Judicial Cooperation Unit;

 • 7. High Commissioner on National Minorities (HCNM);

 • 8. European Organization for the Safety of Air Navigation (EUROCONTROL);

 • 9. European Space Agency / European Space Research and Technology Centre (ESA/ESTEC);

 • 10. European Patent Organization (EPO);

 • 11. Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA);

 • 12. Iran – United States Claims Tribunal (IUSCT);

 • 13. African Management Services Company (AMSCO);

 • 14. International Organization for Migration (IOM);

 • 15. Common Fund for Commodities (CFC);

 • 16. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW);

 • 17. International Development Law Organization (IDLO);

 • 18. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA);

 • 19. Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT);

 • 20. Benelux Organisatie voor Intellectuele Eigendom (BOIE);

 • 21. Residual Special Court for Sierra Leone (RSCSL).

Artikel 2

De Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport E. Schippers

TOELICHTING

Verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen is iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Dat uitgangspunt is ook van toepassing op degenen die werkzaam zijn bij in ons land gevestigde volkenrechtelijke organisaties, alsmede op de gezinsleden die hier in Nederland wonen.

Wanneer de volkenrechtelijke organisaties over een eigen regeling inzake sociale zekerheid beschikt, dan zijn degenen die in dienst zijn van die organisatie en op wie dat stelsel van toepassing is, in principe niet verzekerd op grond van het Nederlandse socialeverzekeringsstelsel.

Voor de volksverzekering is deze uitzonderingsbepaling opgenomen in het eerste lid van artikel 14 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (hierna: BUB volksverzekeringen), voor de werknemersverzekeringen in het eerste lid van artikel 7 van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 (hierna: BUB werknemersverzekeringen).

De volkenrechtelijke organisaties om welke het hier gaat, worden door de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met Minister van Buitenlandse Zaken, aangewezen. Deze bevoegdheid is neergelegd in het tweede lid van de genoemde artikelen van beide besluiten.

De lijst met volkenrechtelijke organisaties die over een eigen stelsel van sociale zekerheid beschikken wordt in verband met enkele mutaties geactualiseerd.

Nieuw zijn het Internationaal Instituut voor Democratie en Verkiezingsondersteuning (IDEA) en de Internationale Organisatie voor Ontwikkelingsrecht (IDLO) die in 2012 respectievelijk 2013 hun werkzaamheden in Nederland zijn begonnen. Ook het International Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT) is in 2013 haar werkzaamheden in Nederland begonnen. Het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) is al geruime tijd in Nederland gevestigd maar heeft per 1 januari 2015 een eigen stelsel van sociale zekerheid voor (een deel van) haar personeel geïntroduceerd.

Aan de aanwijzing ligt de beoordeling ten grondslag dat die organisaties over een volwaardig stelsel van sociale zekerheid beschikken. Sinds een aantal jaren wordt door SZW/VWS strikt getoetst of het stelsel aan een aantal hierna te noemen criteria voldoet. Er is sprake van een regeling van sociale zekerheid als bedoeld in het eerste lid, aanhef van artikel 14 BUB volksverzekeringen en van artikel 7 BUB werknemersverzekeringen indien deze voorziet in:

 • Een verplichte risicodekking, waarbij ten minste de risico’s van ouderdom, overlijden, ziekte, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten gedekt zijn.

 • Een geldelijke compensatie in enigerlei vorm en gedurende enig tijdvak. Dit kan zowel een uitkering ineens zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een ontslaguitkering na beëindiging van het dienstverband als een periodieke uitkering in het geval van pensionering. De hoogte van de compensatie kan per organisatie verschillen. De ene organisatie heeft nu eenmaal meer financiële middelen beschikbaar dan de andere. Van belang is wel dat de hoogte van de compensatie naar Nederlandse maatstaven zodanig is, dat daarmee voorkomen wordt dat betrokkene bij het intreden van een verzekerd risico een beroep moet doen op de Nederlandse sociale bijstand.

 • Aanspraak op zorg of de vergoeding van de kosten daarvan. De hoogte daarvan bedraagt ten minste een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vast te stellen minimumbedrag en omvat in ieder geval het volgende:

  • Voor zover het aanspraak op zorg betreft: opname en verpleging in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige verpleging en verzorging, of

  • Voor zover het vergoeding van de kosten betreft: vergoeding van de kosten van opname en verpleging in ziekenhuizen en instellingen voor langdurige zorg en verpleging.

Bij de organisaties die nu aan de lijst worden toegevoegd, IDLO, IDEA, IRMCT en BOIE voldoen de stelsels aan de hierboven genoemde criteria.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L. Asscher

Naar boven