Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2014, 36654Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, 2014-0000157774, tot Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 4b, eerste lid, onder d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990;

Besluiten:

Artikel 1

Als volkenrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 4b, eerste lid, onder d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 wordt aangewezen:

 • 1. de Europese Octrooi-organisatie (EPO);

 • 2. het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op Middellange Termijn (ECMWF);

 • 3. het Europees Centrum voor Kernonderzoek (CERN);

 • 4. de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EUROCONTROL);

 • 5. het Europees Universitair Instituut (EUI);

 • 6. de Verenigde Naties, inclusief de gespecialiseerde organisaties;

 • 7. de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA);

 • 8. de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO);

 • 9. het Europees Laboratorium voor Moleculaire Biologie (EMBL);

 • 10. de Intergouvernementele Commissie voor Migratie (ICEM);

 • 11. de Europese Unie (EU) inclusief haar instellingen, bureaus en andere organen;

 • 12. de Raad van Europa;

 • 13. het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA);

 • 14. de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NATO);

 • 15. de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD);

 • 16. de Benelux Unie (BENELUX);

 • 17. de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO);

 • 18. de Europese Telecommunicatie Satelliet Organisatie (EUTELSAT);

 • 19. de Europese Meteorologische Satelliet Organisatie (EUMETSAT);

 • 20. de Wereldhandelsorganisatie (WTO);

 • 21. het Internationaal Monetair Fonds (IMF);

 • 22. de Wereldbank;

 • 23. de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB);

 • 24. de Europese Investeringsbank (EIB);

 • 25. de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB);

 • 26. de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (ADB);

 • 27. de Caraïbische Ontwikkelingsbank (CDB);

 • 28. de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD).

Artikel 2

De Aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland (Stcrt 1989, 121) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 .

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Nederlanders in dienst van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon, die buiten Nederland arbeid verrichten ten behoeve van die publiekrechtelijke rechtspersoon, vallen in beginsel onder de bescherming van de Nederlandse sociale zekerheid. Een uitzondering hierop wordt gemaakt indien deze personen werkzaam zijn bij een volkenrechtelijke organisatie in het buitenland en zij onder het eigen stelsel van deze volkenrechtelijke organisatie vallen. In dat geval zijn zij uitgezonderd van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. Deze uitzondering geldt ook voor hun in het buitenland wonende gezinsleden.

Voor de volksverzekeringen is deze uitzonderingsbepaling opgenomen in artikel 3, eerste lid, onder d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, en voor de werknemersverzekeringen in artikel 4b, eerste lid, onder d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990.

De volkenrechtelijke organisaties waar het hier om gaat worden door de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aangewezen.

De lijst met volkenrechtelijke organisaties die over een eigen stelsel van sociale zekerheid beschikken, is sinds 1989 niet meer aangepast en dient te worden geactualiseerd omdat de naam van sommige organisaties inmiddels is veranderd of omdat de organisatie is opgeheven, bijvoorbeeld de West-Europese Unie in 2011.

Het belang van deze regeling zal met ingang van 2015 groter worden omdat met ingang van deze datum in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen de mogelijkheid wordt geïntroduceerd voor in Nederland woonachtige gezinsleden van personen die buiten Nederland bij een volkenrechtelijke organisatie werken om ontheven te worden van de Nederlandse verzekeringsplicht. Voorwaarde daarbij is dat de betreffende volkenrechtelijke organisatie die gevestigd is in het buitenland, in de regeling wordt aangewezen.

Aan de aanwijzing ligt de beoordeling ten grondslag, dat die organisaties over een volwaardig stelsel van sociale zekerheid beschikken.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher