Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2014, 36630Besluiten van algemene strekking

Wijziging van de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990

30 december 2014

Nr. DB2014/505M

Directoraat-Generaal voor Fiscale ZakenDirectie Directe Belastingen

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 25, 26, 27b en 32a van de Wet op de loonbelasting 1964 en de artikelen 7 en 12 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. In het vierde lid wordt ‘62,13% vervangen door ‘62,23%’ en wordt ‘24,07%’ vervangen door: 24,30%.

  • 2. In het vijfde lid wordt ‘56,86%’ vervangen door ‘57,48%’ en wordt ‘22,47%’ vervangen door: 22,85%.

B. De in de bijlagen A tot en met K opgenomen tabellen worden vervangen door de in de bijlagen I tot en met XI van deze regeling opgenomen tabellen.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd bij de directie Directe Belastingen van het Ministerie van Financiën.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

TOELICHTING

Deze regeling strekt er in de eerste plaats toe de nieuwe loonbelasting- en premietabellen

vast te stellen die gelden met ingang van 1 januari 2015 (artikel I, onderdeel B).

Verder worden in deze regeling de percentages aangepast die moeten worden gehanteerd bij de definitieve berekening van de over bijstandsuitkeringen verschuldigde loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (artikel I, onderdeel A).

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes