Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NunspeetStaatscourant 2014, 36616Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT
Logo Nunspeet
INTREKKING GEH. PARKEERPLAATS
MACKAYSTRAAT 47
Burgemeester en wethouders van Nunspeet;
gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en het besluit van 15 januari 2014 waarbij burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats hebben gemandateerd aan de teamleider van het directieteam Infra;
overwegende dat:
 • op 23 september 2009 aan de bewoner van de Mackaystraat 47 een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is toegewezen;
 • betrokken bewoner elders een woning heeft betrokken en niet langer gebruik hoeft te maken van deze gereserveerde plaats;
 • de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan worden opgeheven en het bord kan worden verwijderd;
 • het besluit beoogt de weg in stand te houden en de bruikbaarheid daarvan te waarborgen en de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk te waarborgen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de WVW 1994;
 • deze maatregel op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, wordt genomen op grond van een verkeersbesluit;
 • overleg is gevoerd met de politie, Eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland (artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW));
gelet op de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;
b e s l u i t e n :
 • I.
  de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning Mackaystraat 47 intrekken en de bebording en belijning verwijderen;
 • II.
  dit besluit in afschrift te zenden aan:
  ∘Politieteam Nunspeet, door tussenkomst van de verkeerscoördinator van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland;
 • III.
  dit besluit te publiceren in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u schriftelijk of elektronisch (via formulier op de website www.nunspeet.nl) doen. Het bezwaarschrift moet in ieder geval uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar bevatten. Het indienen van een bezwaar schorst niet automatisch de werking van een besluit.
Als u of een derde belanghebbende bezwaar heeft gemaakt en u kunt niet wachten op de beslissing hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoonnummer (026) 359 20 00. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
Nunspeet, 11 december 2014
Burgemeester en wethouders van Nunspeet,
namens deze,
de teamleider van het directieteam Infra,
R.P.R. Klerks
Bekendmaking besluit: 16 december 2014