Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeusdenStaatscourant 2014, 36611Ruimtelijke plannen

Logo Heusden
Vaststelling bestemmingsplan Drunen Herziening 2014, Drunen, Heusden

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 6 november 2014 het bestemmingsplan Drunen Herziening 2014 (NL.IMRO.0797.BPdrunen-VG01) heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt in Drunen en wordt gevormd door de plangrens van de geldende bestemmingsplannen (Drunen Noord en Drunen Zuid). Het plangebied wordt (globaal) begrensd door de A59 in het noorden, park De Schroef, de Dillenburglocatie en de Duinweg in het oosten en de Heidijk in het zuiden en westen. Ook maakt de driehoek Industrieweg-Kasteeldreef-Groenewoud onderdeel uit van het plangebied. Uit het oorspronkelijke plangebied is de ontwikkeling aan de Frans Halslaan verwijderd. Hier is een apart bestemmingsplan voor vastgesteld.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld en bevat dus een aantal wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn deels naar aanleiding van ingediende zienswijzen en deels ambtshalve aangebracht. Ze zijn overzichtelijk aangegeven in het ter inzage liggende raadsbesluit.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 18 december 2014 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via onze website www.heusden.nl en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast kan eenieder gedurende de bovenvermelde termijn beroep instellen tegen de eventuele wijzigingen die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. U kunt ook digitaal beroep instellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.