Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2014, 36572Besluiten van algemene strekking

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 december 2014, nr. MinBuZa-2014.710606, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Nulplafond migratie 2015)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en artikel 2.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006,

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 voor activiteiten ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de minister op het terrein van migratie geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 een plafond van € 0,00.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, De Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, A.C.C. Rebergen

TOELICHTING

Op 31 december 2014 eindigt de looptijd van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 oktober 2013, nr. DCM/MA-216/2013, tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2014).1 Er is een nieuw besluit in voorbereiding, waarin een subsidieplafond wordt vastgesteld voor activiteiten gericht op vrijwillige, duurzame terugkeer van ex-asielzoekers, evenals bijbehorende beleidsregels. Onderhavig nulplafond zal in dit besluit worden ingetrokken. Naar verwachting wordt het nieuwe besluit begin 2015 gepubliceerd.