Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2014, 36564Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, Kenmerk 698346-130648-J, houdende indexering van de ouderbijdrage jeugdhulp 2015 (Regeling indexering ouderbijdrage jeugdhulp 2015)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 8.1.2, derde lid, van het Besluit Jeugdwet;

Besluiten:

Artikel 1

De bedragen, genoemd in artikel 8.1.2, eerste lid, onder a, van het Besluit Jeugdwet worden als volgt vastgesteld:

  • voor een jeugdige van nul tot en met vijf jaar: € 75,75 per maand;

  • voor een jeugdige van zes tot en met elf jaar: € 104,16 per maand;

  • voor een jeugdige van twaalf tot en met twintig jaar: € 132,56 per maand.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2014, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering ouderbijdrage jeugdhulp 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

TOELICHTING

Artikel 8.1.2, van het Besluit Jeugdwet bepaalt dat de bedragen, genoemd in dat artikel jaarlijks bij ministeriële regeling met ingang van 1 januari opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de consumentenprijsindex. Omdat het te hanteren consumentenprijsindexcijfer over 2014 nog niet bekend was bij de totstandkoming van artikel 8.1.2, eerste lid, van het Besluit Jeugdwet, zijn in dat artikellid de nog de niet-geindexeerde bedragen van 2014 opgenomen. Op grond van artikel 8.1.2, derde lid, van het Besluit Jeugdwet worden die bedragen in de onderhavige regeling geïndexeerd en worden de bedragen voor de ouderbijdrage voor 2015 verhoogd met het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex van oktober 2013 en oktober 2014, zoals gepubliceerd in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat verschil is 1.1 procentpunt.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn