Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DCMR Milieudienst RijnmondStaatscourant 2014, 36537Vergunningen

Aanvraag omgevingsvergunning van Esso Nederland B.V. voor inrichting aan Botlekweg 121 in Rotterdam-Botlek, DCMR Milieudienst Rijnmond

Kennisgeving beschikkingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht / Waterwet

Onderwerp

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland (GS) hebben op 23 mei 2012 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen van Esso Nederland B.V. voor de inrichting aan de Botlekweg 121, 3197 KA Rotterdam-Botlek.

De aanvraag betreft een verzoek tot het stellen van voorschiften met betrekking tot de melding van onvoorziene voorvallen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat

West-Nederland Zuid) heeft op 23 mei 2012 een aanvraag om vergunning krachtens de Waterwet (Wtw) van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het wijzigen van de waterwetvergunning van 14 september 1988 met betrekking tot begrip “Niet significant ongewoon voorval”.

Deze aanvragen zijn gecoördineerd behandeld, waarbij de DCMR Milieudienst Rijnmond de coördinatie heeft verzorgt.

GS en de Minister van Infrastructuur en Milieu hebben besloten de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

Inzage

U kunt de beschikkingen en overige van belang zijnde stukken van 18 december 2014 tot en met 29 januari 2015 op werkdagen op de volgende plaatsen inzien:

  • Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, tijdens de openingsuren (ma. t/m vrij. van 10.00 – 20.00 uur);

  • Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, gebouw De Maas, Boompjes 200 te Rotterdam;

  • de gemeente Bernisse, Gemeenlandsedijk N. 26 te Abbenbroek (ma. t/m vrij. van 08.00 – 12.00 uur en ’s middags na telefonische afspraak);

  • het Stadskantoor van Vlaardingen, gemeentelijk contactcentrum, Westnieuwland 6 te Vlaardingen (tijdens de openingsuren);

  • de gemeente Spijkenisse, Afd. Vergunningen, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse (tijdens de openingsuren);

  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (tijdens kantooruren en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 – 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

Mevrouw A. van Straten van de DCMR (Wabo, telefoon: 010 – 246 82 13 en tot de heer P. Bakker en/of de heer H. Henkel van Rijkswaterstaat (Wtw), telefoon: 06 46 24 55 28 / 06 11 05 53 44.

Zaaknummer: 98395535, DMS: 21878821.