Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 36527Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. DGNR-RRE/14197634, houdende aanwijzing van de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014–2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Uitvoeringswet EFRO;

Gezien het verzoek van gedeputeerde staten van Gelderland, gedaan in overeenstemming met de provincie Overijssel van 14 oktober 2014, zaaknummer 2014-013544, het verzoek van de Auditdienst Rijk, kenmerk ADR/2014/1585 en het verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, referentie CA/20141118/01;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Verordening 1303/2013:

Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PbEU L 347);

Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014–2020:

programma als bedoeld in artikel 96 van verordening 1303/2013 dat de provincies Overijssel en Gelderland beslaat.

Artikel 2

  • 1. De gezamenlijke gedeputeerde staten van de provincie Gelderland worden aangewezen als managementautoriteit, bedoeld in artikel 123, eerste lid, van verordening 1303/2013 voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014–2020.

  • 2. De directeur-generaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, wordt aangewezen als certificeringsautoriteit, bedoeld in artikel 123, tweede lid, van verordening 1303/2013 voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014–2020.

  • 3. De directeur van de Auditdienst Rijk, wordt aangewezen als auditautoriteit, bedoeld in artikel 123, vierde lid, van verordening 1303/2013 voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 november 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 december 2014,

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

TOELICHTING

Op 12 november 2014 heeft de Europese Commissie het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014–2020 dat de provincies Overijssel en Gelderland beslaat, goedgekeurd. In het programma is het voorstel gedaan om gedeputeerde staten van Gelderland aan te wijzen als managementautoriteit als bedoeld in artikel 123, eerste lid, van verordening 1303/2013 voor de uitvoering van het programma. Voorts is in het programma voorgesteld de directeur-generaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken aan te wijzen als certificeringsautoriteit als bedoeld in artikel 123, tweede lid, van verordening 1303/2013 en de directeur van de Auditdienst Rijk van het Ministerie van Financiën als auditautoriteit als bedoeld in artikel 123, vierde lid, van verordening 1303/2013. Overeenkomstig artikel 3 van de Uitvoeringswet EFRO worden met dit besluit de drie autoriteiten aangewezen. Zij hebben de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Uitvoeringswet EFRO. Overigens is het mogelijk dat deze autoriteiten al feitelijke werkzaamheden hebben verricht voor de periode 2014–2020.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma