Vergunning verleend Urenco Nederland B.V. te Almelo, Urenco Deutschland GmbH te Duitsland en Urenco UK Ltd. te Verenigd Koninkrijk, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

27 november 2014

2014/0743-4

MEDEDELING

De Minister van Economische Zaken deelt mee dat op 27 november 2014 op grond van artikel 15, onder a, van de Kernenergiewet vergunning is verleend aan Nuclear Cargo + Service GmbH (Duitsland) voor het binnen Nederlands grondgebied (doen) brengen over zee en over de binnenwateren, het overladen, het over de weg vervoeren over Nederlands grondgebied en het buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen en het doorvoeren over zee en over de binnenwateren van splijtstoffen in de vorm van verrijkt uraniumhexafluoride afkomstig van Techsnabexport te Rusland, bestemd voor Urenco Nederland B.V. te Almelo, Urenco Deutschland GmbH te Duitsland en Urenco UK Ltd. te Verenigd Koninkrijk.

Dit besluit is op 27 november 2014 verzonden aan Nuclear Cargo + Service GmbH.

De vergunning is geldig tot 1 december 2016.

De vergunning treedt terstond in werking.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen gedurende zes weken bezwaar aantekenen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag, onder vermelding van “bezwaar” op de envelop en op het bezwaarschrift. De termijn van zes weken gaat in op de dag ná de dag van verzending van de vergunning.

Nadere informatie

Voor vragen over de verleende vervoersvergunning kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Stralingsbescherming, op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur (telefoon 088‑6025549) of per e-mail via stralingsbescherming@rvo.nl.

Naar boven