Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 36467Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2014, nr. WJZ/14186881, houdende wijziging van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren in verband met invoering bestuurlijke boete ten aanzien van huisvestingsregels nertsen

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 2.2, tweede lid, van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

Na de rij die betrekking heeft op artikel 2.76u van het Besluit houders van dieren, worden in de bijlage bij de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren de volgende rijen ingevoegd:

Artikel 2.76v 2

Artikel 2.76w 2

Artikel 2.76x 2

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 december 2014

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

TOELICHTING

Met de wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huisvestingsregels voor nertsen, zijn eisen vastgelegd ten aanzien van de huisvesting van nertsen, in het bijzonder de eisen aan de leefruimte, nestboxen, de bezetting per leefruimte en de verrijking van de leefruimte. Tevens is een meldplicht aan nertsenhouders opgelegd. Met onderhavige regeling is vastgesteld hoe hoog de bestuurlijke boete zal zijn voor overtreding van deze genoemde bepalingen overtreden worden. Daartoe is elk artikel ingedeeld in een bepaalde boetecategorie.

De Minister van Economische Zaken kan op grond van artikel 8.7 van de Wet dieren een bestuurlijke boete opleggen aan een overtreder. De hoogte van de bestuurlijke boete wordt vastgesteld op grond van hoofdstuk 1 van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren. Dat besluit bevat een systeem met vaste boetes, onderverdeeld in vijf categorieën die oplopen in hoogte: € 500, € 1.500, € 2.500, € 5.000 en € 10.000. Het boetebedrag dat bij de betreffende boetecategorie hoort, wordt verhoogd of verlaagd als sprake is van een overtreding met geringe of juist ernstige gevolgen, recidive door de overtreder of indien de overtreding door een particulier is begaan. Bij de werking van het boetestelsel is uitgebreid stilgestaan in de nota van toelichting bij dat besluit; daar zij naar verwezen.

In de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren worden de voorschriften van de Wet dieren en de bijbehorende uitvoeringsregels die voor bestuurlijke boete in aanmerking komen, ingedeeld in één van de boetecategorieën. Met onderhavige regeling wordt overtreding van de artikelen 2.76v, 2.76w en 2.76x van het Besluit houders van dieren ingedeeld in boetecategorie 2. Dit betreft een bedrag van € 1.500. Deze artikelen betreffen onder andere de eisen aan de afmetingen van de leefruimte, de hoeveelheid nertsen die in een leefruimte mogen worden gehouden en hoe de leefruimte verrijkt moet zijn.

Deze indeling sluit aan bij de categorie-indeling, zoals beschreven in de nota van toelichting bij het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren. Overtredingen in deze categorie betreffen bijvoorbeeld overtredingen door de houder van een dier van bepalingen ter bescherming van de gezondheid of het welzijn van de dieren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma