Mededeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake de implementatie van richtlijn 2014/88/EU

De Minister van Infrastructuur en Milieu deelt mee dat Richtlijn 2014/88/EU van de Commissie van 9 juli 2014 tot wijziging van Richtlijn 2004/49/EG van het Europees parlement en de Raad, wat betreft gemeenschappelijke veiligheidsindicatoren en gemeenschappelijke methoden voor de berekening van de kosten van ongevallen (PbEU 2014, L 201) is geïmplementeerd door middel van bestaande wetgeving.

Deze wijziging gaat gelden met ingang van 1 januari 2015.

Onderstaande transponeringstabel geeft aan op welke wijze richtlijn 2014/88/EU is geïmplementeerd:

Bepaling in richtlijn

Bepalingen in nationale regeling

Toelichting

Artikel 1

Artikel 2, derde lid, onder a, van het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport

In het jaarverslag dat door de veiligheidsinstantie naar de European Railway Association wordt gestuurd, staan alle indicatoren zoals in bijlage I genoemd, opgenomen.

Op grond van artikel 22 lid 4 van het Besluit spoorverkeer meldt de spoorwegonderneming storingen of andere onregelmatigheden die een veilig en ongestoord gebruik van de hoofdspoorweg in gevaar brengen of kunnen brengen, voor zover deze een trein betreffen waarmee in haar opdracht gebruik wordt gemaakt van de hoofdspoorweg, aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, Namens deze: De Hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken, H. Dekker

Naar boven