Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 36327Vergunningen

Ontvangstbevestiging afstandsverklaring opsporingsvergunning L16b, Ministerie van Economische Zaken

5 december 2014

DGETM/EM/14188005

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 11 november 2014 van uw brief van 4 november 2014, waarmee u, mede namens Dyas B.V., verklaart afstand te doen van de bij besluit van de Minister van Economische Zaken op 1 februari 2006 verleende opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen L16b, met kenmerk: ET/EM/6004055 (Stcrt. 2006, nr. 38), laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 maart 2014, kenmerk:DGETM/EM/ 14023475 (Stcrt. 2014, nr. 8037).

Op grond van artikel 21, vierde lid, van de Mijnbouwwet (Mbw) is genoemde vergunning met ingang van 12 november 2014 vervallen.

Op grond van artikel 21, zesde lid, Mbw zal van het vervallen van genoemde opsporingsvergunning mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: J.H. Brouwer MT-lid directie Energiemarkt