Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2014, 36210Ruimtelijke plannen

Logo Enschede
Bestemmingsplan ‘Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid’, Enschede

(NL.IMRO.0153.BP00081-0003 )

In zijn vergadering van 8 december 2014 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan “Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid)” gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op bedrijven met vuurwerk, risicovolle inrichtingen en geluidzoneringsplichtige inrichtingen. Het is een zogenaamd ‘paraplubestemmingsplan’, dat inhoudt dat dit bestemmingsplan als een overkoepelend plan over de geldende bestemmingsplannen binnen de gemeente Enschede heen wordt gelegd. Het betreft een gedeeltelijke herziening van de geldende bestemmingsplannen, waarbij de regels in het parapluplan aanvullend van toepassing zijn op alle geldende bestemmingsplannen.

In het paraplubestemmingsplan zijn concrete keuzes gemaakt over het al dan niet toelaten van groothandel, detailhandel en de opslag van consumentenvuurwerk binnen de gemeente Enschede. Wat betreft het onderwerp risicovolle inrichtingen en geluidzoneringsplichtige inrichtingen zorgt het paraplubestemmingsplan “Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid)” voor het herstel van enkele gebreken en een verduidelijking van de regels in de geldende bestemmingsplannen.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aangebracht op de verbeelding en in de regels.

Op de verbeelding is de begrenzing van de gebiedsaanduiding “overige zone – gezoneerd industrieterrein” aangepast door toevoeging van het perceel Strootbeekweg 145 aan die zone.

Daarnaast heeft ambtshalve technisch herstel op enkele onderdelen van de planregels plaatsgevonden.

Voor een uitvoerige beschrijving van de aangebrachte wijzigingen wordt verwezen naar het overzicht van de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, dat samen met het vaststellingsbesluit ter inzage ligt.

Terinzagelegging

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 18 december 2014 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in de centrale hal van het stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede.

Het Stadskantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 19.30 uur. Wilt u een nadere toelichting op het besluit, dan kunt u daarvoor in het Stadskantoor terecht bij de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice.

Dit kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor de tijden op maandag van

11:00 – 16:00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 – 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 – 19.30 uur. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 14053. Ook kunt u digitaal een afspraak maken via het digitaal loket.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00081-0003

Beroepstermijn

Van 19 december 2014 tot en met 29 januari 2015 kunnen belanghebbenden, schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Indien het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.