Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UbbergenStaatscourant 2014, 36183Ruimtelijke plannen

Logo Ubbergen
Wijziging besluit tot vaststelling bestemmingsplan Wylerbergmeer, Ubbergen

Burgemeester en wethouders van Ubbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 11 december 2014 zijn besluit van 27 juni 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Wylerbergmeer' heeft gewijzigd met inachtneming van Uitspraak 201308656/1/R2 d.d. 17 september 2014 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bestuurlijke lus). Een ieder wordt met ingang van vrijdag 9 januari 2015 tot en met donderdag 19 februari 2015 in de gelegenheid gesteld om digitaal kennis te nemen van het besluit tot vaststelling en het bestemmingsplan op http://ruimtelijkeplannen.groesbeek.nl/ en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0282.BpWylerbergmeer-GVS2. De stukken zijn op afspraak in te zien in het gemeentehuis van Groesbeek.

Het plan

Het bestemmingsplan is van toepassing op het Wylerbergmeer en de directe omgeving, te weten de recreatieplas met strand, oevers en parkeerterrein, de manege, de voetbalclub, de petanquevereniging, de tennisvereniging en de woning aan de zijde van de provinciale wet N325.

Wijzigingen

De volgende wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het vorig vastgestelde plan:

  • het parkeren is alleen toegestaan op de aangeduide locaties (het parkeerterrein bij de sportverenigingen, het -reguliere- parkeerterrein bij de recreatieplas en het aangrenzende reserveterrein in geval van grote drukte);

  • nader gemotiveerd is waarom de Flora- en faunawet niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat;

  • gemotiveerd is waarom het plan geen significante effecten op het aangrenzende Natura 2000-gebied Wylermeer heeft.

Instellen van beroep

Tegen het wijzigingsbesluit van de gemeenteraad kunnen belanghebbenden vanaf 9 januari 2015 tot en met 19 februari 2015 schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht. Wel bestaat de mogelijkheid voor deze belanghebbende om beroep in te stellen tegen de genoemde wijzigingen.