Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasStaatscourant 2014, 3600Verkeersbesluiten

Logo Horst aan de MaasVerkeersbesluit - Horst aan de Maas - wijziging voorrangsregeling rotondes

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Horst aan de Maas

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het besluit van het college van burgemeester en wethouders, van 5 april 2011, ben ik bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

In het uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) is de uniformiteit in rotondes opgenomen. Hiermee volgt de gemeente Horst aan de Maas de CROW-publicatie Eenheid in rotondes. De CROW stelt dat bij rotondes buiten de kom de fietser geen voorrang krijgt bij het oversteken en dat de fietser binnen de kom wel voorrang krijgt. In de uitvoering wordt bij acht rotondes binnen de gemeente Horst aan de Maas de voorrang aangepast om te voldoen aan de richtlijn. Het gaat om de volgende rotondes.

 • Locatie 1: Horst – Meterikseweg, Weltersweide, Noordsingel (BIBEKO)

 • Locatie 2: Horst – Venrayseweg, Meterikseweg, Jacob Merlostraat (BIBEKO*)

 • Locatie 3: Horst – Westsingel, Americaanseweg (BIBEKO)

 • Locatie 4: Horst – Venloseweg, Van Douverenstraat, Dr. v.d. Meerendonckstraat (BIBEKO)

 • Locatie 5: Sevenum – Horsterweg, Blaktdijk, Spoorstraat (BUBEKO*)

 • Locatie 6: Grubbenvorst – Kloosterstraat, Baersdoncklaan, Steegerakkerweg (BIBEKO)

 • Locatie 7: Grubbenvorst – Baersdoncklaan, Burg. van Kempenstraat, Burg. Cremerstraat (BIBEKO)

 • Locatie 8: Grubbenvorst – Burg. Cremerstraat, Reuveltweg (BIBEKO)

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van de doelstellingen van artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994, is het gewenst om binnen de gemeente Horst aan de Maas bij acht rotondes de voorrang aan te passen.

*BIBEKO = binnen bebouwde kom BUBEKO = buiten bebouwde kom

Hierbij is het volgende overwogen;

 • a)dat alle wegen waarop de maatregelen betrekking hebben in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Horst aan de Maas;

 • b)dat de CROW-publicatie Eenheid in rotondes gevolgd wordt;

 • c)dat uniformiteit in rotondes opgenomen is in het uitvoeringsprogramma van het GVVP;

 • d)dat bij de genoemde rotondes buiten de kom de fietser geen voorrang dient te krijgen bij het oversteken en dat de fietser binnen de kom wel voorrang dient te krijgen;

 • e)dat de rotondes op de locatie 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 binnen de bebouwde kom liggen en dat de fietser hier in de voorrang is;

 • f)dat op rotondes waar de fietser in de voorrang is, de voetganger bij voorkeur hetzelfde recht dient te hebben;

 • g)dat om de voetganger ook voor te laten gaan op het oprijdende verkeer een voetgangersoversteekplaats aangebracht moet worden;

 • h)dat deze voetgangersoversteekplaatsen gemarkeerd worden als zebrapad en voorzien worden van RVV-borden, model L2;

 • i)dat de rotonde op locatie 5 buiten de bebouwde kom ligt en dat de fietser hier uit de voorrang is;

Overleg

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de basiseenheid Politie Horst van de Politie Noord-Limburg.

Ook is overleg geweest met de dorpsraden van Horst, Sevenum en Grubbenvorst, de LLTB, VVN, de Industriële Club Sevenum en de Industriële Club Horst.

Belangenafweging

De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid beroep aan te tekenen, werd op 7 februari 2014 gepubliceerd op de website www.horstaandemaas.nl en ter inzage gelegd bij de receptie van het gemeentehuis in Horst. Ook werd het besluit gepubliceerd in de Staatscourant op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om;

 • a)op locatie 1 een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op Meterikseweg (oostzijde), Weltersweide en Meterikseweg (westzijde);

 • b)op locatie 2 een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op Venrayseweg, Jacob Merlostraat en Meterikseweg;

 • c)op locatie 3 een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op Westsingel (noordzijde), Americaanseweg (oostzijde), Westsingel (zuidzijde) en Americaanseweg (westzijde);

 • d)op locatie 4 een voetgangersoversteekplaats aan te brengen op Van Douverenstraat, Venloseweg (oostzijde), Dr. v.d. Meerendonkstraat en Venloseweg (westzijde);

 • e)op locatie 5 haaientanden en voorrangsblokken te verwijderen op Spoorstraat en Blaktdijk; haaientanden aan te brengen en RVV-bord, model B6 te plaatsen op het fietspad aan beide zijden van de Horsterweg bij nadering van de rotonde aan de noord- en zuidzijde;

 • f)op locatie 6 blokmarkering aan te brengen langs de fietsoversteek over de Kloosterstraat (oostzijde);

 • g)op locatie 7 een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op Baersdoncklaan (noordzijde), Burg. Van Kempenstraat (oostzijde), Burg. Cremerstraat en Burg. Van Kempenstraat (westzijde);

 • h)op locatie 8 een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de Burg. Cremerstraat (noordzijde), Reuveltweg (oostzijde), Burg. Cremerstraat (zuidzijde) en Reuveltweg (westzijde).