Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2014, 35962Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2014, 2014-0000177798, tot aanwijzing van Aboma B.V. als aangewezen aangemelde instelling voor het keuren van liften in het kader van het Warenwetbesluit liften

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen de verzoekschriften van Aboma B.V. te Ede van 18 november 2014 kenmerk Tech 391-14/Nij/cmh;

Overwegende, dat een aangewezen aangemelde instelling moet voldoen aan de criteria voor aanwijzing, die zijn vermeld in artikel 7a van de Warenwet, hoofdstuk V van het Warenwetbesluit liften en artikel 2 van de Warenwetregeling liften;

Overwegende, dat het verzoek van Aboma B.V. vergezeld gaat van het oordeelrapport van de Raad voor Accreditatie van 11 november 2014 met kenmerk ‘I003-C03.1/W004-B02 def. rap. 11/11/2014’ waarin de Raad voor Accreditatie concludeert dat Aboma B.V. voor beoordeelde taken voldoet, als vereist op grond van artikel 24, lid 2 van het Warenwetbesluit liften;

Overwegende, dat de Raad voor Accreditatie in haar brief van 18 november 2014 met kenmerk RvA 43186 positief adviseert om Aboma B.V. aan te wijzen voor de beoordeelde taken;

Gelet op artikel 7a, eerste lid, van de Warenwet, hoofdstuk V van het Warenwetbesluit liften en artikel 2 van de Warenwetregeling liften;

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. Wet:

de Warenwet;

b. Besluit:

het Warenwetbesluit liften

c. Regeling:

de Warenwetregeling liften;

d. Lift, aangewezen aangemelde instelling, richtlijn:

hetgeen het besluit daaronder verstaat;

f. Aboma:

Aboma B.V., Maxwellstraat 49a, 6716BC Ede.

Artikel 2

  • 1. Aboma wordt aangewezen als aangewezen aangemelde keuringsinstelling die met betrekking tot liften is bevoegd tot het uitvoeren van de volgende taken:

    • A. het uitvoeren van de eenheidskeuring overeenkomstig bijlage X van de richtlijn en artikel 8 van het besluit;

    • B. Het afgeven, schorsen of intrekken van het certificaat van overeenstemming in verband met de werkzaamheden genoemd onder A.

  • 2. Deze aanwijzing kan worden ingetrokken, indien de instelling niet meer voldoet aan de aanwijzingscriteria die zijn vermeld in artikel 7a, eerste lid, van de Warenwet, hoofdstuk V van het Warenwetbesluit liften en artikel 2 van de Warenwetregeling liften of haar taken beëindigt. Het voornemen tot intrekking wordt tijdig kenbaar gemaakt.

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2015 en vervalt per 1 januari 2020.

Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 december 2014

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, M.A. Zuurbier

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen zes weken na de datum van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische aangelegenheden, Bureau Ondersteuning, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag.

In het bezwaarschrift moet worden aangegeven waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en van eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen.

Een bezwaarschrift kan ook per e-mail worden ingediend. Dan moet het bezwaarschrift in pdf-formaat als bijlage in de e-mail worden verzonden. Deze bijlage moet een ingescande ‘natte’ handtekening bevatten. Hiermee wordt bedoeld dat het bezwaarschrift met de hand moet worden ondertekend, voordat het wordt ingescand en opgeslagen in pdf-formaat (bij voorkeur met tekst herkenning).

Deze e-mail met bijlage kan gezonden worden naar:

wbja-bezwaren-bo-t1@minszw.nl