Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2014, 35842Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit ‘uitbreiding 30 km/uur zone Lennisheuvel’
Logo Boxtel
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
OVERWEGENDE
dat de Koevoortseweg, Mijlstraat en Lennisheuvel in Lennisheuvel zijn gelegen;
dat de toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur na reconstructie van de betreffende wegdelen, in dit verblijfsgebied past;
dat de Koevoortseweg, Mijlstraat en Lennisheuvel onderdeel uitmaken van diverse voetgangers- en fietsroutes;
dat in de toekomst het aantal voetgangers zal toenemen door een nieuwe wandelroutes (NS wandelroute en Nature Experience Lennisheuvel);
dat de uitbreiding van de 30 km/uur zone de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers op de Koevoortseweg, Mijlsstraat en Lenisheuvel verbetert;
dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;
dat de politie positief heeft geadviseerd;
dat gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Wegenverkeerswet een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van het artikel 12 van het Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden of aanduidingen voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;
dat op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet het college bevoegd is het verkeersbesluit met betrekking tot de verplaatsing van de 30 km/uur zone te nemen;
B E S L U I T E N
door verplaatsing van de verkeersborden A0130 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 conform bijgaande situatietekeningnr. 2014-38-01, de 30 km/uur zone op de Koevoortseweg en Mijlstraat uit te breiden.
Boxtel, 4 november 2014
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris, De burgemeester,
Bezw a ar
Naar aanleiding van dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant bezwaar indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Boxtel, Postbus 10000, 5280 DA Boxtel.
Inzage
Het voornemen tot een verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwaartermijn in de leeshoek van het gemeentehuis, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en ook op woensdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 uur en na afspraak.