Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RucphenStaatscourant 2014, 35797Ruimtelijke plannen

Logo Rucphen
Start planmer-procedure Integrale herziening Buitengebied Rucphen 2015, Rucphen

De gemeente Rucphen bereidt een integrale herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Op grond van hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 moet voor de besluitvorming over de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied een milieueffectrapport (planMER) worden opgesteld. Dit is het gevolg van de ontwikkelingsmogelijkheden die met de herziening aan agrarische bedrijven worden geboden. De planmer-procedure is bedoeld om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure een plaats te geven. Het planMER zal een passende beoordeling bevatten vanwege de mogelijke effecten die de herziening heeft op Natura 2000 gebieden.

Voorafgaand aan het planMER is een Notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld, die beschrijft hoe het planMER wordt opgesteld en welk onderzoek wordt uitgevoerd. De notitie reikwijdte en detailniveau ligt met ingang van 11 december 2014 gedurende 6 weken, tot en met 21 januari 2015, ter inzage op het gemeentehuis. De notitie is tevens digitaal op te vragen via gemeente@rucphen.nl, onder vermelding van de contactpersonen mevr. K. Vervaart-Sukel en mevrouw S. Vergeer-de Smit. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling inbrengen bij het college van de gemeente Rucphen.

De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in deze fase niet geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. Op een later moment wordt het planMER gelijktijdig met de ontwerpherziening in procedure gebracht. Een ieder kan dan inspreken op zowel de bestemmingsplanherziening als het planMER. Op dat moment wordt ook advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage die het planMER zal toetsen. Het tijdstip van ter inzage legging wordt via een publicatie in de Rucphense Bode bekend gemaakt.