Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2014, 35740Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2014, 2014-0000181534, houdende wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 1d en 1i van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voor het jaar 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 1d, derde lid, en 1i, tweede lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Het minimum overeengekomen loon per maand, genoemd in artikel 1d, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag, wordt voor 2015 vastgesteld op:

    • a. € 3071,–, indien de kennismigrant de leeftijd van dertig jaar niet heeft bereikt;

    • b. € 4189,–, indien de kennismigrant dertig jaar of ouder is, en

    • c. € 2201,–, indien de kennismigrant binnen een jaar voorafgaand aan de tewerkstelling een geaccrediteerde opleiding aan een hoger onderwijsinstelling in Nederland heeft afgerond.

  • 2. Het minimum vaste brutoloon per maand, genoemd in artikel 1i, eerste lid, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag, dat de vreemdeling die houder is van een door de Minister van Veiligheid en Justitie afgegeven Europese blauwe kaart, dan wel van een geldige machtiging als bedoeld in dat artikel 1i, eerste lid, aanhef, ontvangt wordt vastgesteld op € 4908,–.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 december 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

Elk jaar worden de bedragen van het loon, genoemd in artikel 1d, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, dat tenminste moet worden betaald om als kennismigrant in Nederland tewerkgesteld te kunnen worden, gewijzigd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wijziging vindt plaats aan de hand van het indexcijfer van de CAO-lonen over het aan dat jaar voorafgaande tijdvak van oktober tot oktober, op grond van het derde lid van dat artikel. Dit indexcijfer bedraagt 3,48%. De bedragen worden sinds 2014 in maandbedragen vermeld, omdat dit beter handhaafbaar is, en zijn exclusief vakantiebijslag.

De bevoegdheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het brutoloon dat tenminste moet worden betaald aan vreemdelingen die houder zijn van een Europese blauwe kaart dan wel een geldige machtiging tot voorlopig verblijf als bedoeld in artikel 1i, eerste lid, aanhef, van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, te wijzigen is neergelegd in het tweede lid van dat artikel. Ook dit bedrag is exclusief vakantiebijslag.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher