Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 35714Interne regelingen

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. WJZ/14197582, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging voor de bestuurder van CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., inzake garanties van oorsprong (Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., inzake garanties van oorsprong)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de bestuurder van CertiQ B.V., Tennet TSO B.V.;

Besluit:

Artikel 1

Aan de bestuurder van CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met artikel 73 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 25 van de Warmtewet.

Artikel 2

Aan de bestuurder van CertiQ B.V., Tennet TSO B.V. wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

  • 1. De bestuurder van CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., kan voor de in artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan medewerkers van CertiQ B.V.

  • 2. Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 3. Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 4

Het krachtens mandaat en volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., inzake garanties van oorsprong.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2014

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.