Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2014, 35691Verkeersbesluiten
No.: 14.35682/IIIow
Logo Tholen
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken, daartoe gemachtigd bij mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Tholen;
gehoord de politie eenheid Zeeland-West-Brabant, District de Markiezaten, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde maatregelen wordt ingestemd;
overwegende dat:
in verband met de verkeersveiligheid en de breedte van de straat het noodzakelijk wordt geacht een parkeerverbod in te stellen aan beide kanten van de Korte Schoolstraat, tussen de Wilhelminastraat en de Achterstraat te Sint Philipsland over een lengte van circa 35 meter;
de maatregel strekt (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
de Korte Schoolstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van de kern Sint Philipsland en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Tholen;
gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het raadsbesluit van 29 april 2004, waarbij de beschikkingsbevoegdheid terzake aan hun college is gedelegeerd;
b e s l u i t :
  • I.
    door plaatsing van de gele onderbroken strepen van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening, een parkeerverbod in te stellen over een lengte van circa 35 meter aan aan beide kanten van de Korte Schoolstraat, gelegen tussen de Wilhelminastraat en de Achterstraat te Sint Philipsland.
  • II.
    Dit besluit in afschrift toe te zenden aan:
    • de politie eenheid Zeeland-West-Brabant
Tholen, 2 december 2014
Verzonden: december 2014
Burgemeester en wethouders van Tholen,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Openbare Werken,
W.J. de Voogd van der Straaten.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam, adres en woonplaats van belanghebbende, een omschrijving geven van besluit waartegen het is gericht alsmede de gronden van het bezwaar aangeven.
Instellen parkeerverbod (gele onderbroken streep)
over lengte van circa 35 meter i n de
Korte Schoolstraat te Sint Philipsland
Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van Tholen d.d. 1 december 2014
no. 14.35682/IIIow.
Mij bekend,
De mandataris,