Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2014, 35681Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit aanwijzen parkeervakken oplaadpaal Wiliack
Logo Uden
GELET OP
De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
De bevoegdheid van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden tot het nemen van verkeersbesluiten, als bedoeld in het eerste lid sub d. van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, en het besluit van 1 januari 2011 van het College tot mandatering van deze bevoegdheid aan het hoofd van de afdeling Openbare Werken alsmede de bevoegdheid tot de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens ingevolge paragraaf 4 van het BABW;
OVERWEGENDE
Dat op grond van het bepaalde in artikel 12 BABW
UIT HET OOGPUNT VAN
 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik (artikel 2, lid 3 Wegenverkeerswet);
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (artikel 2 lid 1 Wegenverkeerswet)
IS HET GEWENST OM
Op de locatie Wilack ter hoogte van huisnummer 107 te Uden twee parkeervakken aan te wijzen ten behoeve van een oplaadpaal voor elektrische auto’s. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde verkeersbesluittekening V14-0312 bladnummer 1. Dat in het belang van de verkeersveiligheid kunnen indien omstandigheden daartoe vragen, aanvullende maatregelen worden getroffen;
MOTIVERING
Ook in de gemeente Uden wordt een groei verwacht van het aantal elektrische auto’s. Een deel van de E-rijders kan echter niet op eigen terrein parkeren. Voor de gemeente Uden bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Provinciale Aanpak Publieke laadinfrastructuur. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden heeft in zijn vergadering van 8 juli 2014 besloten in te stemmen met de uitgangspunten en voorwaarden van de Brabantse Aanpak Publieke laadinfrastructuur in verband met het plaatsen van oplaadpalen in de openbare ruimte. Het betreft oplaadpalen in de openbare ruimte in de directe omgeving van woonadressen van E-rijders die zelf niet beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein om te kunnen opladen.
BELANGENAFWEGING
Dat overeenkomstig paragraaf 6 van het BABW de volgende afwegingen van belangen heeft plaats gevonden;
 • 1.
  Het belang van de gemeente Uden, als wegbeheerder van de Wilack en wegen in de omgeving, te weten de regulering en handhaving van de verkeerssituatie aldaar;
 • 2.
  Ook in de gemeente Uden wordt een groei verwacht van het aantal elektrische auto’s;
 • 3.
  Een deel van de E-rijders kan echter niet op eigen terrein parkeren en is aangewezen op oplaadpalen elders, vaak op grote afstand van het woonadres;
 • 4.
  Het College heeft op 8 juli 2014 derhalve besloten tot deelname aan de Brabantse Pilot Laadinfrastructuur en in te stemmen met de uitgangspunten en voorwaarden van de Brabantse Aanpak Publieke laadinfrastructuur met als doel het met een openbare laadpaal in de openbare ruimte faciliteren van E-rijders zonder eigen ruimte voor een laadvoorziening;
 • 5.
  Ter plaatse zijn een aantal openbare parkeervakken gelegen welke door een ieder kunnen worden gebruikt.
 • 6.
  Het aanwijzen van de twee parkeervakken ten behoeve van een oplaadpaal voor elektrische voertuigen heeft tot gevolg dat alleen elektrische voertuigen op deze twee parkeervakken mogen parkeren;
 • 7.
  Niet elektrische voertuigen kunnen, gelet zijn niet afhankelijk zijn van oplaadpalen, elders in de openbare ruimte parkeren. Elektrische voertuigen welke niet op het eigen terrein kunnen worden geparkeerd en opgeladen zullen in de nabijheid van het woonadres over een laadpunt moeten kunnen beschikken;
 • 8.
  Er is een aanvraag ingediend voor een oplaadpaal nabij de woning. Gebleken is dat de aanvrager in het bezit is of wordt van een elektrische auto. De aanvrager beschikt niet over een mogelijkheid om op eigen terrein te kunnen opladen. De locatie is daarnaast op maximaal 300m loopafstand gelegen van de het woonadres. De locatie is tevens in eigendom van de gemeente. De aanvraag voldoet daarmee aan de toekenningseisen en de locatiebepaling;
 • 9.
  De gemeente heeft daarom het belang tot het aanwijzen van twee parkeervakken ten behoeve van een oplaadpaal voor elektrische auto’s en het belang van zuinig en duurzaam energiegebruik als bedoeld in artikel 2 lid 3 Wegenverkeerswet en de vrijheid van het verkeer zwaarder laten wegen dan het op de betreffende parkeervakken laten parkeren van niet elektrische auto’s welke niet aangewezen zijn op een laadpaal en elders kunnen parkeren.
dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de politie Brabant Noord, district De Leijgraaf, team Uden, die met het voorgenomen verkeersbesluit heeft ingestemd;
b e s l u i t
 • 1.
  Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeervakken ten behoeve van een oplaadpaal ter hoogte van Wilack 107 te nemen en dienovereenkomstig uit te voeren.
 • 2.
  Deze maatregel wordt aangegeven door het aanbrengen van verkeerstekens volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) dat toegepast wordt zoals aangegeven is op tekening V14-0312 bladnummer 1 ;
 • 3.
  Deze verkeersmaatregelen treden in werking nadat de betreffende verkeerstekens zijn aangebracht.