Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2014, 35616Vergunningen

Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Accraweg, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Adres: Accraweg

Kenmerk: OLO 1413087

Onderwerp: oprichten tijdelijk educatiecentrum

Namens burgemeester en wethouders van Amsterdam (b&w) maakt de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het volgende bekend:

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning (activiteiten Bouw en Milieu) met de bijbehorende stukken voor het oprichten van een tijdelijk educatiecentrum voor een periode van 5 jaar ligt m.i.v. donderdag 11 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij:

Stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam (Stopera)

Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingebracht bij b&w, per adres de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Degene die mondeling een zienswijze wil indienen kan hiertoe contact opnemen met de Omgevingsdienst Noordzeekanallgebied. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.

Het stadsdeel Centrum, Informatiebalie/Voorlichtingsloket, Amstel 1, Amsterdam (Stopera) is voor publiek geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8:30 uur tot 16:00 uur en op donderdag van 13:00 uur tot 20:00 uur.

Het Algemene telefoonnummer van de gemeente Amsterdam is 14020

Email: service@odnzkg.nl

Het ontwerpbesluit is tevens te zien op:

www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl

of

www.ruimtelijkeplannen.nl