Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2014, 35567Vergunningen
Beschikking Kilwind B.V.: voor het bouwen en in werking hebben van 4 windturbines met bijbehorende voorzieningen, het realiseren van een verbindingsweg inclusief de terreinverharding op de percelen gelegen tussen de Dortse Kil en de Rijksstraatweg te Dordrecht, Zuid-Holland
Logo Zuid-Holland
00090114
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure
 
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 9 mei 2011 een aanvraag om een omgevingsvergunning ex. artikel 2.1, lid 1, a, c en i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen voor het bouwen en in werking hebben van 4 windturbines met bijbehorende voorzieningen, het realiseren van een verbindingsweg inclusief de terreinverharding op de percelen gelegen tussen de Dordtsche Kil en de Rijksstraatweg te Dordrecht, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V nr. 1926, 1927 en 1148. De aanvrager is Kilwind B.V.
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om de gevraagde vergunning te verlenen. Met betrekking tot de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets is uit onderzoek gebleken dat het project geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft, zodat geen m.e.r. behoeft te worden opgesteld.
 
Inzage
U kunt de beschikking en andere ter zake zijnde stukken inzien van 11 december 2014 tot en met 22 januari 2015:
- bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, op elke werkdag van 08:00 uur - 16:00 uur, Noordendijk 250 te Dordrecht, tel. nr. (078) 770 85 85.
- in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De stukken kunnen worden ingezien met of zonder afspraak: maandag t/m woensdag van 08:30 uur tot 17:00 uur;
donderdag van 08:30 uur tot 19:30 uur;
vrijdag van 08:30 uur tot 12:00 uur. Een afspraak kan gemaakt worden via het telefoonnummer 14078, de naam van de gemeente dient vervolgens te worden ingesproken.
- bij het gemeentehuis van de gemeente Binnenmaas, Sportlaan 22 te Maasdam, op werkdagen tijdens de openingstijden; buiten de openingstijden na telefonische afspraak, tel. 078 - 676 44 33. 
 
Beroep
De aanvrager en belanghebbenden, die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking of degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dit niet te hebben gedaan, kunnen tegen deze beschikking op grond van de Awb beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, binnen 6 weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit geschiedt door het indienen van een beroepschrift.
 
Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
 • 1.
  de naam en het adres van de indiener;
 • 2.
  de dagtekening;
 • 3.
  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • 4.
  de gronden van het beroep.
 
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn. De beschikking kan wel ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht door de voorzieningenrechter worden geschorst, maar alleen indien daartoe een verzoek is gedaan en als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Een dergelijk verzoek dient te worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
 
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.
Het indienen van een beroepschrift schorst het besluit niet. Heeft men er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een belanghebbende, die een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
 
Omdat op dit project tevens de Crisis- en herstelwet van toepassing is kan onder meer geen pro forma beroep worden ingesteld en mogen na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer worden geformuleerd.
 
Deze kennisgeving en de beschikking zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.overheid.nl.
De beschikking met bijlagen is ook in te zien op www.ozhz.nl.
 
 
Gedeputeerde Staten, 10 december 2014