Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2014, 35554Ruimtelijke plannen

Logo Leeuwarden
Verleende omgevingsvergunning voor de herbouw van de panden aan de Kelders 29 en 31 en Poststraat 34 en 36, Leeuwarden

Van 11 december 2014 tot en met 22 januari 2015 ligt de verleende omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voor de herbouw van de panden aan de Kelders 29 en 31 en Poststraat 34 en 36 te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het plangebied heeft betrekking op de percelen plaatselijk bekend Kelders 29 en 31 en Poststraat 34 en 36 te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie A, nummer 1717.

Ontwikkeling

Met dit plan wordt de herbouw van de panden aan de Kelders 29 en 31 en Poststraat 34 en 36 te Leeuwarden mogelijk gemaakt.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

Beroep

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen:

  • van 12 december 2014 tot en met 22 januari 2015

  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.