Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2014, 35480Vergunningen

Logo Echt-Susteren
Ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Echt-Susteren

Burgemeester van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

  • Op 25 september 2014, van W.J.G. Bankers, Rijksweg Noord 19 te Echt, voor het bouwen van een woning op het adres Rijksweg Noord 15 te Echt.

Zij zijn voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en alle overige relevante stukken liggen tijdens openingstijden in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 in Echt met ingang van donderdag 11 december 2014 gedurende een periode van zes weken (tot en met 22 januari 2015). Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot het secretariaat van de afdeling Leefomgeving.

Zienswijze

Gedurende de hierboven genoemde periode van zes weken kunnen door belanghebbenden schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking bij ons college worden ingebracht. Degene die schriftelijke zienswijzen inbrengt kan verzoeken zijn / haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient tegelijk met de zienswijzen te worden ingediend. Desgewenst bestaat voor een ieder de gelegenheid mondeling van gedachten te wisselen over de aanvraag en de ontwerpbeschikking alsmede tot het mondeling inbrengen van zienswijzen daartegen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn.

Beroep instellen

De aandacht wordt er op gevestigd dat degenen, die op een van de bovenvermelde manieren zienswijzen hebben ingebracht, te zijner tijd gerechtigd zijn tot het instellen van beroep tegen de definitieve beschikking op de aanvraag.

Echt-Susteren, 10 december 2014