Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2014, 35449Ruimtelijke plannen

Logo Deventer
Bestemmingsplan en besluit Hogere Grenswaarden Brinkgreven, Deventer

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 11 december 2014 tot en met 21 januari 2015 voor iedereen ter inzage ligt:

  • het vastgestelde bestemmingsplan Brinkgreven

  • het besluit Hogere Grenswaarden Brinkgreven

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 26 november vastgesteld.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Brinkgreverweg, Henri Dunantlaan, Nico Bolkesteinlaan en Mensinksdijkje.

Inhoud

Bestemmingsplan

Dimence, het Deventer Ziekenhuis, het RISO en de gemeente willen de Rielerenk ontwikkelen tot een gezondheidspark in het groen. Het Brinkgreventerrein is daar een belangrijk onderdeel van. Zo willen ze gezamenlijk tegemoet komen aan de toenemende behoefte aan zorg voor inwoners van Deventer en de regio. Zo is veel vraag naar zorggerelateerde opvang vanuit de geestelijke gezondheidszorg. De ontwikkeling van het terrein Brinkgreven is specifiek bedoeld voor zorg (gerelateerde) activiteiten en moet ook plaats bieden aan nieuwe vormen zorgconcepten. Hiervoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Een belangrijk uitgangspunt van het plan is dat de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied behouden blijven en waar mogelijk versterkt worden.

Het nieuwe plan zorgt ervoor dat het groene karakter van het terrein grotendeels behouden blijft. De ruimte tussen het ziekenhuis en het terrein Brinkgreven blijft open, de groene omzoming van het terrein blijft intact en belangrijke monumentale bomen worden beschermd. Daarmee voldoet het plan aan het eerder door de raad vastgestelde Masterplan Brinkgreven.

Hogere Grenswaarden

Het bestemmingsplan Brinkgreven maakt de bouw mogelijk van geluidgevoelige bebouwing (zorggebouwen/zorgwoningen en onderwijsgebouwen). Het betreft de doorontwikkeling van het zorgcomplex Brinkgreven. In het kader van dit bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de hoogste optredende geluidsbelasting binnen het Brinkgreventerrein op de gevels van deze bebouwing vanwege het wegverkeer de geldende voorkeurgrenswaarden overschrijdt. Omdat maatregelen gericht op het terugdringen van de geluidsbelastingen niet toepasbaar zijn, dient op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde te worden verleend.

Inzien

De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden kunt ook u inzien op:

Ook kunt u de stukken inzien tijdens de openingstijden bij:

  • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81

  • het Gemeentelijk informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70 in Deventer

  • Openbare bibliotheek Schalkhaar, Lindeboomsweg 1a – 3.

Reageren

Tot en met 22 januari 2015 kan beroep worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij de gemeente kenbaar heeft gemaakt;

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij de gemeente kenbaar te maken;

Het instellen van beroep schorst de besluiten niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).