Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Midden-HollandStaatscourant 2014, 35446Vergunningen

Vergunningen Croda Nederland BV, Buurtje 1 te Gouda, Omgevingsdienst Midden-Holland

Kennisgeving beschikkingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Waterwet

Onderwerp

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt namens gedeputeerde staten van Zuid-Holland en Rijkswaterstaat bekend dat zij de volgende vergunningen hebben verleend aan:

Croda Nederland BV, Buurtje 1 te Gouda:

  • Veranderingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het installeren van een biovergistingsinstallatie en een gasmotor. Daarnaast is er een proefinstallatie aangevraagd en vinden enkele procesmodificaties plaats.

  • Wijzigingsvergunning op grond van de Waterwet voor het brengen van stoffen, als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 Wtw, afkomstig van het perceel Buurtje 1 te Gouda, in de Hollandsche IJssel.

Gedeputeerde staten zijn bevoegd gezag ten aanzien van de vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Rijkswaterstaat is dat ten aanzien van de vergunningverlening op grond van de Waterwet. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) coördineert namens gedeputeerde staten de vergunningprocedures.

Inzage

Deze besluiten en de daarbij behorende stukken kunt u inzien van 11 december 2014 tot en met 22 januari 2015 tijdens kantooruren en na telefonische afspraak in het kantoor van de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (telefoon 088-5450 000) en bij Rijkswaterstaat

West-Nederland Zuid, Boompjes 200 te Rotterdam, op werkdagen van 09:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:00 uur en buiten deze uren na vooraf gemaakte afspraken (telefoon 06-27054976

of 06-11055344, fax 010-4027 081).

Beroep

Binnen deze termijn kunt u beroep tegen een besluit instellen bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Een besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij u binnen die termijn een voorlopige voorziening aanvraagt bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. In beide gevallen moet u een bepaald bedrag (griffierecht) betalen.

Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingebracht over een ontwerpbesluit;

  • belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van een ontwerpbesluit;

  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Deze bekendmaking staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl.