Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BronckhorstStaatscourant 2014, 35401Ruimtelijke plannen
Hengelo, Dennendijk 1-3, mogelijk maken bed & breakfastvoorziening, thee & moestuin, boomgaard en kaasmakerij en inleveren van een woonbestemming
Logo Bronckhorst
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 november 2014 het bestemmingsplan ‘Buitengebied; Dennendijk 1-3 Hengelo’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 11 december 2014 t/m 21 januari 2015 voor een ieder ter inzage.
 
Het plan heeft betrekking op het mogelijk maken van een bed & breakfast-voorziening, een thee & moestuin, boomgaard en een kaasmakerij met als verevening het inleveren van één woonbestemming.
 
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
  • 1.
    digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl (werkt alleen als u over een gml-viewer beschikt).
  • 2.
    op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
 
U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl/actueel/bekendmakingen.
 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage.
 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.