Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BronckhorstStaatscourant 2014, 35400Ruimtelijke plannen
Hengelo, Ruurloseweg 92A, realiseren kantoorfunctie en zakelijke dienstverlening
Logo Bronckhorst
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst hebben op 25 november 2014 het wijzigingsplan ‘Buitengebied; Ruurloseweg 92A Hengelo’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.
 
Het plan heeft betrekking op het realiseren van een kantoorfunctie en zakelijke dienstverlening op een aantal bestaande gebouwen.
 
Het wijzigingsplan ligt van 4 december 2014 t/m 14 januari 2015 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl/actueel/bekendmakingen.
 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage.
 
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.