Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2014, 35309Ruimtelijke plannen

Logo Leeuwarden
Vastgesteld bestemmingsplan Jirnsum-Sylsbrêge, Leeuwarden

Van 11 december 2014 tot en met 22 januari 2015 ligt het vastgestelde bestemmingsplan Jirnsum-Sylsbrêge met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het plangebied ligt rondom de bestaande brug ‘de Sylsbrêge’ in de Grousterdyk te Jirnsum.

Ontwikkeling

In het kader van het Friese Merenproject wordt de bestaande brug ‘de Sylsbrêge’ in de Grousterdyk te Jirnsum vervangen voor een brug met een doorvaarthoogte van 2,5 meter en een minimale doorvaartbreedte van 7 tot (maximaal) 10 meter. Dit bestemmingsplan heeft alleen betrekking op de realisatie van de nieuwe brug met het ‘pleintje’. De nieuwe brug met het ‘pleintje’ komt iets meer naar het noorden te liggen. Hierdoor passen de brug en het pleintje niet binnen de regeling van de geldende bestemmingsplannen (bestemmingsplan Jirnsum en bestemmingsplan Buitengebied Boarnsterhim). Hierdoor is het nodig een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

Beroep

Bent u het niet eens met dit vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

  • van 12 december 2014 tot en met 22 januari 2015

  • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend

  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.