Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De WaddeneilandenStaatscourant 2014, 35274Vergunningen

Ontwerpbeheersverordening ‘Waddenzee en Noordzee’, Samenwerkingsverband de Waddeneilanden

De beheersverordening Waddenzee en Noordzee vervangt de huidige geldende gemeentelijke ruimtelijke plannen. Van de 17 Eiland- en kustgemeenten hebben 13 gemeenten er voor gekozen om gezamenlijk een beheersverordening te ontwikkelen. De gemeentebestuurders hebben benadrukt dat een gezamenlijk optreden als regio belangrijk is in het waddengebied om de invloed, die de gemeenten hebben, voor haar inwoners te benutten.

De betreffende gemeenten zijn: Eemsmond, Delfzijl, Oldambt, Harlingen, It Bildt, Ferwerderadiel, Dongeradeel, Hollands Kroon, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Een samenwerking tussen de Vereniging Waddenzeegemeenten en het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden.

Volgens de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) kan de gemeente een beheersverordening vaststellen.

Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan en is bedoeld voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. Een beheersverordening legt de bestaande situatie vast. Voor nieuwe ontwikkelingen wordt een afzonderlijk ruimtelijk plan gemaakt met een eigen inspraak procedure. De Wro bevat geen procedurevoorschriften voor het vaststellen van een beheersverordening. Gezien de vele partijen die actief zijn in de Waddenzee kiezen de gemeenten toch voor een inspraakproces. Na vaststelling van de beheersverordening door de 13 gemeenteraden is er geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen.

De grens van de beheersverordening ‘Waddenzee en Noordzee’ loopt vanaf de voet van de zeezijde van de dijk langs de randen van de Waddenzee en langs delen van de Noordzee boven de Waddeneilanden van de 13 gemeenten. De verordening geldt dus voor het water, geulen en de kwelders en schorren.

De verordening regelt onder andere: lokale gebruiken en het kleinschalig historisch medegebruik van gronden, herstel van kwelders en het onderhouden van bestaande kwelders en het aanbieden van ankerplaatsen. Archeologie is een van de hoofdonderdelen van de beheerverordening. Locaties (o.a. havens) die om maatwerk vragen vallen buiten de plangrens ten behoeve van een efficiëntere besluitvorming binnen de individuele gemeenten. In de Waddenzee vinden meer activiteiten plaats die door andere overheden worden beoordeeld en vergund. Alleen activiteiten die onder de Wro vallen kunnen met dit ruimtelijkplan worden geregeld, vaste vistuigen en mijnbouwactiviteiten vallen daar niet onder.

Ter inzage

De ontwerpbeheersverordening Waddenzee en Noordzee ligt van 4 december 2014 tot en met 14 januari 2015 ter inzage in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten. De verordening is ook in te zien via de gemeentelijke websites, www.waddenzee.nl of www.dewaddeneilanden.nl. De digitale versie van een beheersverordening is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt de digitale beheersverordening. Voor de procedure wordt afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Reacties

Tijdens deze termijn kunt u schriftelijke reacties over de verordening indienen bij de gemeenteraad. P/a Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, Postbus 203 8860 AE Harlingen. Vermeldt u bovenaan de brief ‘reactie ontwerpbeheersverordening Waddenzee en Noordzee’. Het secretariaat van het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden leidt het proces en bundelt ook alle reacties. Alle reacties worden vervolgens voorgelegd aan de raden van de 13 deelnemende gemeenten.

U kunt uw reactie ook mailen naar inspraak@dewaddeneilanden.nl met vermelding van ‘reactie ontwerpbeheersverordening Waddenzee en Noordzee’, uw naam, adres en woonplaats. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken bij een van de deelnemende gemeenten.

Harlingen, 25 november 2014