Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2014, 35270Bekendmakingen aan de scheepvaart
Kennisgeving ontwerpbesluit Bedieningsregime sluizen en bruggen Zuid-Willemsvaart 2015
Logo 's-Hertogenbosch
De gemeente neemt per 5 januari 2015 de Zuid-Willemsvaart over van Rijkswaterstaat vanaf sluis Engelen tot en met de Dungensebrug. Door de ingebruikname van het Máximakanaal mag de doorgaande beroepsvaart geen gebruik meer maken van de stadstraverse. Sluis Engelen en de Dungensebrug houden nog wel hun functie voor de beroepsvaart.
Rekening houdend met de belangen van de watergebonden bedrijven en met het verminderde gebruik door de scheepvaart maakt het college van B&W bekend dat ze voornemens zijn onderstaand ontwerp bedieningsregime vast te stellen. U vindt het bedieningsregime in de bijlage.
Inzage
Het ontwerpbesluit Bedieningsregime sluizen en bruggen Zuid-Willemsvaart 2015 ligt voor iedereen vanaf maandag 8 december tot en met maandag 19 januari 2015 ter inzage in het Stadskantoor.
Zienswijze
Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via de afdeling Realisatie & Beheer, tel. (073) 615 96 39.
Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende is.