Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2014, 35268Vergunningen
Plaatsen clubhuis wijkspeelplaats Meerendonk
Logo 's-Hertogenbosch
Bekendmaking als bedoeld in art. 3: 12 Algemene Wet Bestuursrecht. Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Aanvraag omgevingsvergunning
Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van een clubhuis 'S-PORT SPOT. Het betreft de locatie wijkspeelplaats Meerendonk. Deze locatie is kadastraal bekend als gemeente ‘s-Hertogenbosch, sectie S, nr. 1127 (ged.).
Het bouwplan ligt in het bestemmingsplan 'Zuid'. Het bouwplan is strijdig met dit bestemmingsplan maar het is stedenbouwkundig acceptabel.
Met toepassing van artikel 2.12 lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kan het college gemotiveerd met een goede ruimtelijke onderbouwing afwijken van het geldende
bestemmingsplan.
Ter inzage
Voordat het college hierover besluit, ligt de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en de omgevingsaanvraag met ingang van 8 december 2014 tot en met 19 januari 2015 voor iedereen ter inzage bij het omgevingsloket in de hal van het Stadskantoor. Ook zijn de stukken in te zien op www.s-hertogenbosch.nl, zie <inwoner>, <bouwen en wonen>, <bouwen> en <publicaties omgevingsvergunning>.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk zienswijzen naar voren brengen tegen het voornemen vergunning te verlenen bij het college, Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Ook is het mogelijk in plaats daarvan mondeling zienswijzen naar voren te brengen. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de afdeling Bouwen, tel. (073) 615 51 99.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer WB00009471.
Algemene informatie Omgevingsloket
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Stadskantoor, Wolvenhoek 1, 5211 HH ’s-Hertogenbosch
Bezoek omgevingsloket alleen op afspraak:
Tel. (073) 615 57 77
E-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl
Website: www.s-hertogenbosch.nl