Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2014, 35267Ruimtelijke plannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Boschveld, hoek Edisonstraat - Paardskerkhofweg’
Logo 's-Hertogenbosch
Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Boschveld, hoek Edisonstraat - Paardskerkhofweg’ (NL.IMRO.0796.0002246-1301) met ingang van 8 december 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Het plangebied betreft het gebied gelegen tussen de Edisonstraat, Paardskerkhofweg en de nieuwe Zernikestraat, die ligt tussen plangebied en de nieuwe Brede Bosche School (BBS) Boschveld.
Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 30 woningen mogelijk. Daarnaast worden ook gemeenschappelijke voorzieningen voor de bewoners van de woningen toegestaan zoals een gemeenschappelijke huiskamer, een ontmoetingsruimte en werkruimten voor gemeenschappelijk gebruik door de bewoners. Het bestemmingsplan biedt de stedenbouwkundig kaders / randvoorwaarden waarbinnen het bouwplan voor een duurzaam wooncomplex dat de Vereniging Bewust Wonen en Werken Boschveld (BWWB) op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkelt, dient te passen.
Wilt u reageren?
In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?
  • 1.
    Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. 
  • 2.
    Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. Bel naar het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 615 56 04.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen (klik op Bestemmingsplannen, Ontwerp) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Hebt u geen internet? Op het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet.