Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2014, 35261Vergunningen
Bestemmingsplan Breukelsestraat 93-95 te Boxtel
Logo Boxtel
Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend dat het bestemmingsplanBreukelsestraat 93-95 te Boxtel onherroepelijk is geworden.
Daarmee zijn ook via de coördinatieprocedure verleende omgevingsvergunning en ontheffing hogere grenswaarde Wet Geluidhinder onherroepelijk geworden.
Het bestemmingsplan en de vergunning/ontheffing hebben betrekking op het verbouwen van de winkel met bovenwoning naar 4 appartementen.
Geen beroep
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan c.q. de verleende vergunning en ontheffing zijn gedurende de beroepstermijn bij de Raad van State geen beroepschriften ingediend.
Digitaal inzien
Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen viawww.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP05Breukelse9395. 
 
Boxtel, 3 december 2014
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
De burgemeester,
M.Buijs
De secretaris,
Drs. J.K. Fraanje