Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 35164Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/264151, tot verlening van mandaat aan de directeur van de HISWA Vereniging voor de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen (Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 12, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen;

Gezien het schriftelijke verzoek van de directeur van de HISWA Vereniging van 23 oktober 2014, Kenmerk H/0149/JH;

BESLUIT:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. HISWA:

HISWA Vereniging te Amsterdam;

b. minister:

Minister van Infrastructuur en Milieu;

c. ministerie:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 2

 • 1. Aan de directeur van de HISWA wordt mandaat verleend om namens de minister besluiten te nemen in het kader van de uitvoering van artikel 12, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen.

 • 2. De directeur van de HISWA kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 3

 • 1. Bij de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor de directeur van de HISWA is gemandateerd neemt hij de in de Wet pleziervaartuigen opgenomen regels in acht.

 • 2. De directeur van de HISWA verstrekt het ministerie desgevraagd inlichtingen omtrent zijn taakuitoefening.

 • 3. De directeur van de HISWA verstrekt het ministerie binnen twee maanden na elk kalenderjaar – voor de eerste maal per peildatum 31 december 2015 – een volledige opgave van de uitgegeven fabriekscodes.

Artikel 4

 • 1. De directeur van de HISWA geeft de fabriekscode af uiterlijk tien werkdagen na aanvraag.

 • 2. De directeur van de HISWA draagt zorg voor een juiste administratie van de door hem afgegeven fabriekscodes;

Artikel 5

 • 1. Indien de directeur van de HISWA van plan is de werkzaamheden, waarvoor hij is gemandateerd, te beëindigen, deelt hij dit tenminste drie maanden voor de voorgenomen datum van beëindiging van die werkzaamheden mee aan het ministerie.

 • 2. Indien de directeur van de Hiswa de werkzaamheden, waarvoor hij is gemandateerd, beëindigt, draagt hij de in het derde lid genoemde administratie over aan het ministerie of een andere instelling die voor deze werkzaamheden wordt gemandateerd krachtens de Wet pleziervaartuigen.

Artikel 6

 • 1. Aan de directeur van de HISWA wordt mandaat verleend om in het kader van de afgifte van de fabriekscodes bedoeld in artikel 12 van de Wet pleziervaartuigen beslissingen op bezwaar te nemen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2. De directeur van de HISWA kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meerdere onder hem ressorterende medewerkers, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde persoon is genomen.

Artikel 7

Aan de directeur van de HISWA en diens medewerkers wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in de artikelen 2, eerste lid, en 6, eerste lid, bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

Artikel 8

 • 1. Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, bevat in ieder geval een verwijzing naar artikel 12, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen.

 • 2. Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt aan het slot: ‘DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze,’ gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokkene.

Artikel 9

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 december 1996, houdende aanwijzing instelling als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Wet pleziervaartuigen, bevoegd tot de bepaling van de fabriekscode, bedoeld in bijlage I, onderdeel 2.1, van richtlijn nr. 94/25/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen (PbEG L 164), wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus