Vaststelling Correctiefactor FLO/FLP Loodsen 2015, ACM

Zaaknummer: 14.1101.52

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 27e, tweede lid, Loodsenwet

Bij besluit van 1 december 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) de correctiefactor vastgesteld op grond van artikel 27e, tweede lid, Loodsenwet. ACM zal deze correctiefactor in acht nemen bij de vaststelling van de loodsgeldtarieven 2015. ACM stelt vast dat de correctiefactor voor 2015 18,90 procent bedraagt, waarmee de dotatie voor de reservering FLO en FLP, gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van de voormalige Nederlandse Mededingingsautoriteit van 16 september 2008 op grond van artikel 27e, eerste lid, Loodsenwet, 3,10 procent bedraagt.

Het besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Het besluit ligt ter inzage ten kantore van ACM (Zurichtoren, Muzenstraat 81, 2511 WB Den Haag). Indien u inzage wenst, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Directie Telecom, Vervoer en Post (tel. 070-7222308). Het besluit is tevens te raadplegen op de website van ACM (www.acm.nl).

Tegen het besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ACM, Directie Telecom, Vervoer en Post, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener in het bezwaarschrift ACM verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Naar boven